Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Ośrodek Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego

Start   >  Szpital   >  Zakłady i Pracownie   >  Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej   >  Ośrodek Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego

Informacje Dodatkowe

Opis usługi medycznej Zakres działalności i charakterystyka Kliniki

TOMOGRAF KOMPUTEROWY co to jest?

Tomograf Komputerowy (TK) zaliczany jest obecnie do podstawowych urządzeń w diagnostyce medycznej, wykorzystując do obrazowania ciała człowieka promieniowanie rentgenowskie (X). Urządzenie to wyposażone jest w lampę rentgenowską, która obracając się wokół pacjenta w czasie krótszym od 0,5sekundy skanuje badany obszar ciała człowieka. Promieniowanie rentgenowskie przechodząc przez ciało człowieka zostaje osłabione w sposób zależny od budowy anatomicznej i zmian patologicznych, a wartości osłabienia promieniowania X odczytywane są przez zespół detektorów umieszczony po przeciwnej stronie lampy RTG. Dzięki licznym dedykowanym programom i skomplikowanym algorytmom matematycznym uzyskujemy na monitorze obrazy przekrojów ciała człowieka w skali szarości, jednocześnie ograniczając do niezbędnego minimum pochłoniętą przez ciało pacjenta dawkę promieniowania X. Uzyskane w badaniu TK podstawowe dane obrazowe są następnie przesyłane na konsole diagnostyczną lekarza, gdzie podlegają dalszej obróbce w zależności od problemu klinicznego oraz jednocześnie są archiwizowane w systemach PACS. Przetworzone obrazy z badania TK są następnie interpretowane przez lekarza radiologa i opisywane w systemie RIS Pracowni TK.

Zaletą obrazowania TK jest bardzo dobra rozdzielczość przestrzenna uzyskiwanych obrazów, bardzo dobre obrazowanie struktur kostnych oraz możliwość natychmiastowej oceny świeżego krwawienia. Nieco gorzej zaś wygląda rozdzielczość kontrastowa tkanek miękkich, stąd zwykle dla jej poprawy, a także dla celów diagnostyki różnicowanej w badaniu TK bardzo często podaje się środki kontrastujące zarówno doustnie jak i dożylnie.

REZONANS MAGNETYCZNY co to jest?

Rezonans Magnetyczny (MR) to nowoczesne urządzenie diagnostyczne wykorzystujące do tworzenia obrazów ciała człowieka silne stałe pole magnetyczne oraz falę radiową. Badany obszar ciała człowieka umieszczany jest w centrum magnesu i poddawany oddziaływaniu fali radiowej, która niesie ze sobą określoną energię potrzebną do wzbudzenia tkanek pacjenta. Wzbudzenie to generowane jest impulsowo, zaś po jego ustąpieniu odczytywane są specyficzne dla danej tkanki sygnały będące podstawą tworzenia obrazów MR. Pojedyncze wzbudzenia trwają bardzo krótko kilka milisekund, jednak całość badania MR obejmującego kilka sekwencji trwa w zależności od badanego obszaru ciała człowieka od 15 do 60 minut.

Zalety obrazowania MR to możliwość wykonania badania w dowolnej płaszczyźnie, doskonała rozdzielczość kontrastowa tkanek miękkich, możliwość dokładnego obrazowania struktur układu nerwowego (mózgowia i rdzenia kręgowego) oraz tkanek miękkich w zakresie stawów. Dodatkowo zaawansowane techniki badania MR (dyfuzja, tensor dyfuzji, perfuzja, obrazowanie zależne od podatności magnetycznej, spektroskopia) znacznie poszerzają możliwości diagnostyki różnicowej, a niekiedy warunkują możliwość uzyskania prawidłowego rozpoznania. Rzadziej niż w TK wykorzystywane są paramagnetyczne środki kontrastowe, o których podaniu w zależności od problemu klinicznego decyduje lekarz radiolog bezpośrednio podczas badania MR. Podobnie jak w badaniu TK uzyskane w badaniu obrazy MR są przesyłane na konsolę diagnostyczną lekarza oraz do systemów archiwizacji obrazów PACS, a następnie odczytywane przez lekarza radiologa, zaś wyniki badania MR są deponowane w systemie RIS i HIS.


Tok pracy Ośrodka Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego:
 • Pracownia Tomografii Komputerowej (TK) wykonuje badania planowe w dnie powszednie w godz. 7.00-19.00
 • Pracownia Rezonansu Magnetycznego (RM) wykonuje badania planowe w dni powszednie w godz. 7.00 – 22.00
 • Badania TK i RM wykonuje się :
  • u pacjentów leczonych w Oddziałach Szpitala oraz kierowanych przez Izbę Przyjęć
  • u pacjentów kierowanych przez Poradnie Specjalistyczne w ramach ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych finansowanych przez NFZ
  • u pacjentów z innych Zakładów Opieki Zdrowotnej, z którymi zawarta została umowa na ten rodzaj badań
  • odpłatnie wg ustalonego cennika (nie dotyczy czasowo badań TK ze względu na sposób finansowania zakupu aparatu TK z funduszy Ministerstwa Zdrowia, co reguluje odpowiednia umowa)
 • Badanie TK i RM odpłatne wykonywane są po uzgodnieniu terminu wykonania badania przez rejestrację Ośrodka Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego oraz wpłaceniu odpowiedniej kwoty w Kancelarii Zapisów Szpitala zgodnie z cennikiem badań. Ostateczną decyzję o celowości wykonania KT lub RM podejmuje Kierownik Ośrodka TK i RM lub lekarz radiolog przez niego upoważniony

Warunki wykonania usługi medycznej


PRZYGOTOWANIE DO BADANIA TK:
 1. Badanie ZAWSZE wykonujemy na podstawie skierowania, wystawionego przez lekarza specjalistę, dotyczy to także zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe z dn.29.11.2000 badań prywatnych.
  W przypadku realizacji badania w ramach NFZ pacjent jest zobowiązany dostarczyć do Pracowni TK oryginał skierowania w terminie 14 dni roboczych od daty ustalenia terminu badania, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących (podstawa prawna: art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
 2. Przed badaniem TK należy wypełnić ANKIETĘ (w razie konieczności zabrać ze sobą okulary do czytania), gdyż istnieją sytuacje, które są bezwzględnym lub względnym przeciwwskazaniem do wykonania badania TK i podania środka kontrastującego – o czym personel Pracowni TK musi być poinformowany.
  Ankieta powinna być wydana wraz ze skierowaniem do badania TK. Jeśli nie została wydana przez lekarza kierującego, jest dostępna bezpośrednio w Pracowni TK lub tutaj. Należy ją pobrać, wydrukować i wypełnić oraz dostarczyć wypełnioną w dniu badania TK. Ankietę można też wypełnić bezpośrednio przed badaniem w Pracowni TK, ale należy wówczas zarezerwować sobie na to ok.10 minut czasu.
 3. Przyjmowane regularnie leki z powodu chorób przewlekłych, choroby serca, padaczki, astmy itp. pacjent powinien także zażyć w dniu badania TK.
  Wyjątek stanowią leki działające szkodliwie na nerki (niesterydowe leki przeciwzapalne, cefalosporyny, cisplatyna, aminoglikozydy, betablokery, diuretyki (np.furosemid) oraz doustne leki przeciwcukrzycowe (Metformina). W przypadku niewydolności nerek (GFR < 45) należy na 2 dni przed badaniem TK z przewidywanym podaniem środka kontrastującego odstawić metforminę oraz wznowić jej zażywanie 2 dni po badaniu, jeśli funkcja nerek nie uległa pogorszeniu. W przypadku wątpliwości personel Pracowni TK służy poradą.
 4. W związku z ewentualnym podaniem środka kontrastującego na bazie jodu, pacjent zgłaszając się na badanie TK MUSI posiadać wynik poziomu KREATYNINY we krwi / wynik GFR oraz oznaczenie poziomu TSH w surowicy krwi (wynik ten jest ważny do 7 dni przed badaniem TK u pacjentów z ostrą chorobą lub hospitalizowanych i do 3 miesięcy przed badaniem TK u pozostałych pacjentów), a skierowanie na badanie wydaje lekarz kierujący do badania TK.
 5. Badanie TK może wiązać się z koniecznością podania środka kontrastującego dożylnie, o czym decyduje lekarz radiolog na podstawie danych klinicznych i ankiety wypełnionej przez pacjenta, dlatego pacjent powinien pozostawać na czczo (nie powinien przyjmować pokarmów i płynów oraz żadnych używek) na 4 godziny przed planowaną godziną badania TK (nie dotyczy to leków, które musi pacjent zażywać o określonej godzinie w związku ze schorzeniami przewlekłymi np. cukrzycą).
 6. Do niektórych badań TK zwłaszcza w obszarze przewodu pokarmowego (np. Kolonoskopia Wirtualna) obowiązuje specjalne przygotowanie pacjenta (środki przeczyszczające np.Moviprep, Fortrans). W takich przypadkach proszę skontaktować się z Pracownią TK celem ustalenia trybu postępowania.
 7. Podanie jodowego środka kontrastującego dożylnie może wiązać się z wystąpieniem objawów niepożądanych – objawy te występują rzadko i są najczęściej łagodne i przemijające, niemniej wyjątkowo mogą pojawić się również objawy o średnim nasileniu i ciężkie wymagające interwencji lekarskiej. Pełna informacja nt. objawów ubocznych dostępna tutaj lub w Pracowni TK.
 8. Do badania należy założyć luźną odzież, bez obecności metalowych lub metalizowanych elementów.
 9. Zgłaszając się na badanie diagnostyczne TK proszę dostarczyć dokumentację medyczną (opis i płyta CD/DVD) poprzednich badań RTG, USG, TK, MR, Endoskopii oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego.
 10. W przypadku pacjentów do lat 18 należy zgłosić się na badanie z opiekunem prawnym (rodzic lub przedstawiciel ustawowy)
 11. Przed badaniem MR celem identyfikacji pacjent będzie proszony o okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu ID (paszport, prawo jazdy) ze zdjęciem.


PRZECIWWSKAZANIA DO BADANIA TK:
 1. Badanie TK wymaga całkowitego spokoju, pozostania w bezruchu, a czasem również wstrzymania oddechu przez kilka sekund, dlatego pacjenci niespokojni, pobudzeni ruchowo oraz małe dzieci celem prawidłowego przeprowadzenia badania mogą wymagać znieczulenia anestezjologicznego.
 2. TYTUL:
   W badaniach tomografii komputerowej stosowane jest promieniowanie rentgenowskie, które może mieć niekorzystny wpływ na organizm ludzki, dlatego dawka promieniowania podczas badania tomografii komputerowej jest zredukowana do najmniejszego poziomu, zapewniającego uzyskanie poprawnych technicznie obrazów. Wartości dawek promieniowania nie powinny przekraczać poziomów referencyjnych, określonych przez odpowiednie akty prawne, chyba, że uzasadniają to istotne wskazania kliniczne oraz szczególne warunki wykonywania badań. Narażenie na promieniowanie rtg w pracowni badań tomografii komputerowej jest monitorowane przez wprowadzony stały program kontroli jakości.
   Szczególnie istotne jest zapewnienie ochrony przed promieniowaniem kobiet w ciąży i dzieci:
  • terminowe badania TK u kobiet w wieku rozrodczym powinny być wykonywane w 1-10 dniu cyklu (dla uniknięcia narażenia na promieniowanie w przypadku wczesnej, nie rozpoznanej jeszcze ciąży)
  • ciąża jest przeciwwskazaniem do badania TK – wykonywanie go jest ograniczone do niezbędnych przypadków, jeżeli badanie nie może być przeprowadzone po rozwiązaniu (po wyczerpaniu innych metod diagnostycznych oraz w przypadkach zagrożenia życia matki lub płodu); wówczas powinno być wykonywane w sposób zapewniający maksymalną ochronę płodu przed ekspozycją na promieniowanie, poprzez wybór właściwej techniki badania oraz stosowanie osłon osobistych na okolicę brzucha i miednicy
  • u dzieci do lat 10 badanie TK obejmujące brzuch lub miednicę może być wykonywane po wyczerpaniu innych metod diagnostycznych.
 3. W trakcie wykonywania badań TK dodatkowo podaje się często środek kontrastujący, czyli substancję, przez która pochłania prom.X. Środki te podane dożylnie i/lub doustnie gromadzą się w określonych obszarach ciała i pozwalają uzyskać bardziej kontrastowy obraz lub wzmocnienie struktur patologicznych. Wszystkie stosowane w tomografii komputerowej środki kontrastowe zawierają jod. U niektórych pacjentów ich podanie może wywołać działania niepożądane. Stosowane obecnie środki niejonowe charakteryzują się dobrą tolerancja ogólną i miejscową oraz rzadkim wywoływaniem reakcji alergicznych i innych objawów ubocznych. Przed badaniem konieczne jest poinformowanie lekarza o uczuleniu na jod, chorobach i przyjmowanych lekach, a także dostarczenie aktualnych wyników poziomu kreatyniny i TSH.

PRZEBIEG BADANIA TK:


Przed badaniem TK:
 1. Prosimy zgłosić się na badanie 15 minut przed umówioną godziną w celu sprawdzenia ankiety dotyczącej przewlekłych chorób, alergii, przyjmowanych leków oraz ewentualnych przeciwwskazań do przeprowadzenia badania TK.
 2. W przypadku większości badań TK podaje się dożylnie środek kontrastowy w celu uzyskania bardziej kontrastowego obrazu badanego obszaru i detekcji przewidywanych zmian patologicznych. W przypadku dożylnego podania środka kontrastującego, tuż przed rozpoczęciem badania pielęgniarka założy wenflon. Aplikowane przez nas środki kontrastowe należą do bardzo bezpiecznych substancji farmakologicznych i rzadko (<2%) wywołują reakcje niepożądane.


W trakcie badania TK:
 1. Pacjent zostaje poproszony do pomieszczenia przygotowawczego przez osobę z personelu pracowni TK, następnie jest informowany o przebiegu badania i w sytuacji przewidywanego podania środka kontrastowego zostaje mu założone wkłucie dożylne. W przypadku niektórych badań TK dotyczących przewodu pokarmowego pacjent jest proszony o wypicie odpowiedniej ilości wody lub płynu zawierającego rozcieńczony środek kontrastowy.
 2. Kolejno pacjent jest zaproszany do wejścia do Pracowni TK, gdzie zastaje ułożony wygodnie na stole aparatu TK i poinformowany o możliwościach komunikacji z personelem w trakcie trwania badania TK. W zależności od badanej okolicy technik RTG odpowiednio układa, a pielęgniarka w sytuacji gdy przewidywane jest podanie środka kontrastującego za pomocą strzykawki automatycznej przygotowuje i podłącza to urządzenie do pacjenta.
 3. Personel medyczny opuszcza pomieszczenie TK, ale ma pełną możliwość monitorowania przebiegu badania i komunikacji z pacjentem z pomieszczenia sterującego pracą aparatu TK - pacjent jest pod obserwacją zarówno technika RTG, który przeprowadza badanie jak i pielęgniarki, która w razie nagłej potrzeby jest w stanie wejść do Pracowni TK i zareagować na zaistniałą sytuację, gdyby zaszła taka potrzeba. W pobliżu jest także zawsze lekarz radiolog gotowy wdrożyć konieczne postępowanie w przypadku wystąpienia objawów niepożądanych.
 4. Badanie jest bezbolesne, ale towarzyszy mu hałas związany z szybkim obrotem lampy RTG.
 5. W przypadku gdy podawany jest środek kontrastujący rzadko, niemniej jednak mogą zdarzyć się lekkie i przemijające objawy niepożądane (np. uczucie gorąca, nudności). W razie ich wystąpienia personel medyczny w tym lekarz są w stanie zareagować odpowiednio do sytuacji.
 6. Badanie TK trwa krótko, kilka sekund (skanowanie pacjenta), niemniej całość procedury od wejścia pacjenta do Pracowni TK do zakończenia badania to zwykle ok.10-15min, w przypadku niektórych rodzajów badań nawet nieco dłużej (opóźnione skanowanie). Bardzo ważne dla uzyskania odpowiedniej jakości obrazów TK jest, aby pacjenta w trakcie badania pozostawał bez ruchu i współpracował z personelem Pracowni TK właściwie wykonując jego polecenia


Po badaniu TK:
 1. Po badaniu z podaniem środka kontrastującego pacjent bezwzględnie proszony jest o pozostanie na terenie Pracowni TK przez okres 15-20 min. Jeśli nie wystąpią działania niepożądane, pacjent może opuścić teren Pracowni TK. Pacjent proszony jest po badaniu TK o właściwe nawodnienie się celem szybkiej eliminacji podanego środka kontrastowego (dwa litry płynu dziennie przez kolejne dwa dni). Pacjenci którzy mieli podawani środek kontrastujący winni w 3 dobie po badaniu oznaczyć ponownie poziom KREATNINY we krwi / GFR celem możliwości rozpoznania nefropatii pokontrastowej (jeśli wystąpi, co jest zjawiskiem rzadkim). Skierowanie na to oznaczenie powinien wystawić lekarz kierujący lub lekarze rodzinny.
 2. W przypadku badania TK bez podania środka kontrastującego żadne dalsze działa nie są konieczne i pacjent może natychmiast opuścić Pracownię TK.


PRZYGOTOWANIE DO BADANIA MR:
 1. Badanie ZAWSZE wykonujemy na podstawie skierowania, wystawionego przez lekarza specjalistę.
  W przypadku realizacji badania w ramach NFZ pacjent jest zobowiązany dostarczyć do Pracowni oryginał skierowania w terminie 14 dni roboczych od daty ustalenia terminu badania, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących (podstawa prawna: art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
 2. Przed badaniem MR należy wypełnić ANKIETĘ (w razie konieczności zabrać ze sobą okulary do czytania), gdyż istnieją sytuacje, które są bezwzględnym lub względnym przeciwwskazaniem do wykonania badania MR – o czym personel Pracowni MR musi być poinformowany.
  Ankieta powinna być wydana wraz ze skierowaniem do badania MR. Jeśli nie została wydana przez lekarza kierującego, jest dostępna bezpośrednio w Pracowni MR lub tutaj. Należy ją pobrać, wydrukować i wypełnić oraz dostarczyć wypełnioną w dniu badania MR. Ankietę można też wypełnić bezpośrednio przed badaniem MR, ale należy wówczas zarezerwować sobie na to ok.15 minut
  • osoby z implantami metalicznymi lub wszczepionymi urządzeniami aktywowanymi mechanicznie, elektrycznie lub magnetycznie typu : rozruszniki serca, neurostymulatory, pompy insulinowe, implanty ślimakowe itp. są bezwzględnie zobowiązane poinformować o tym fakcie personel pracowni przed badaniem MR, gdyż brak takiej informacji może narazić na zniszczeniem zainstalowaną aparaturę medyczną i zagrozić życiu lub zdrowiu pacjenta.
  • również pacjenci z ciałami obcymi w ciele szczególnie w oku lub pracownicy którzy zawodowo są narażeni na obecność opiłków metali w ciele (tokarze, ślusarze itp.) muszą bezwzględnie zgłosić ten fakt personelowi pracowni, ze względu na duże zagrożenie zdrowia tych pacjentów w trakcie badania MR.
  • do pomieszczenia z aparatem MR nie wolno wnosić metalowych przedmiotów i urządzeń elektronicznych, a w szczególności telefonów komórkowych, kart kredytowych, zegarków mechanicznych lub elektronicznych, biżuterii, ozdób z metali nieszlachetnych. Z uwagi na silne pole magnetyczne przedmioty te mogą ulec uszkodzeniu, spowodować uszkodzenie aparatu MR lub spowodować obrażenia osoby badanej.
 3. Wszystkie przyjmowane regularnie leki z powodu chorób przewlekłych, choroby serca, padaczki, astmy itp. pacjent powinien także zażyć w dniu badania MR.
 4. W związku z ewentualnym podaniem paramagnetycznego środka kontrastującego na bazie gadolinu, pacjent zgłaszając się na badanie MR MUSI posiadać wynik poziomu KREATYNINY we krwi / wynik GFR (wynik ten jest ważny do 7 dni przed badaniem MR u pacjentów z ostrą chorobą lub hospitalizowanych i do 3 miesięcy przed badaniem MR u pozostałych pacjentów), a skierowanie na badanie wydaje lekarz kierujący do badania MR).
 5. Badanie MR może wiązać się z koniecznością podania środka kontrastującego dożylnie, o czym decyduje lekarz radiolog w trakcie badania, dlatego pacjent powinien pozostawać na czczo (nie powinien przyjmować pokarmów i płynów oraz żadnych używek) na 2 godzin przed planowaną godziną badania MR (nie dotyczy to leków, które musi pacjent zażywać o określonej godzinie).
 6. Podanie paramagnetycznego środka kontrastującego dożylnie może wiązać się z wystąpieniem objawów niepożądanych – objawy te występują bardzo rzadko i są najczęściej przemijające. Pełna informacja nt. objawów ubocznych dostępna jest tutaj oraz w Pracowni MR.
 7. Osoby u których planowane jest badanie MR głowy prosimy o unikanie mocnego makijażu oraz lakieru do włosów.
 8. Do badania należy założyć luźną odzież, bez obecności metalowych lub metalizowanych elementów.
 9. Zgłaszając się na badanie diagnostyczne MR proszę dostarczyć dokumentację medyczną (opis i płyta CD/DVD) poprzednich badań RTG, USG, TK, MR, Endoskopii oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego.
 10. W przypadku pacjentów do lat 18 należy zgłosić się na badanie z opiekunem prawnym (rodzic lub przedstawiciel ustawowy)
 11. Przed badaniem MR celem identyfikacji pacjent będzie proszony o okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu ID (paszport , prawo jazdy) ze zdjęciem.


PRZECIWWSKAZANIA DO BADANIA MR:

Nie zaleca się wykonywania badań MR w I trymestrze ciąży. W przypadku posiadania protez i innych metalicznych ciał obcych konieczne jest poinformowanie o tym personelu pracowni celem ustalenia czy możliwe jest wykonanie badania.


Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonywania badania rezonansu magnetycznego są wszczepione u pacjenta urządzenia aktywowane mechanicznie, elektrycznie lub magnetycznie:
 • rozrusznik serca
 • neurostymulatory
 • klipsy metalowe wewnątrzczaszkowe
 • pompa insulinowa
 • wszczepiony aparat słuchowy
 • oraz szczególnie : metaliczne ciało w oku

W przypadku niektórych nowszych urządzeń tego typu istnieje możliwość badania w polu o natężeniu nie przekraczającym 1.5T, ale decyzję o tym czy można badać pacjenta podejmuje Kierownik Pracowni MR na podstawie dostarczonej przez producenta (za pośrednictwem pacjenta lub lekarza kierującego) charakterystyki produktu medycznego. Oświadczenie, w tym względzie lekarza kierującego nie jest wiążące dla lekarza radiologa. Również w przypadku osób zawodowo narażonych na obecność opiłków metali w oku (ślusarz, tokarz itp.) wymagane jest zaświadczenie od okulisty, iż nie mają ciał obcych metalicznych w oku.


Przeciwwskazania względne:
 • endoprotezy, szwy i ciała obce w innej lokalizacji niż oko, itp.
 • pierwszy trymestr ciąży
 • klaustrofobia

O wykonaniu badania MR w tych wypadkach decyduje lekarz radiolog na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej i w kontekście konkretnego problemu klinicznego. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Pracowni MR lub aktualnie wykonującym badania MR lekarzem radiologiem.

PRZEBIEG BADANIA MR


Przed badaniem MR :
 1. Prosimy zgłosić się na badanie 15 minut przed umówioną godziną w celu sprawdzenia ankiety dotyczącej przewlekłych chorób, alergii, przyjmowanych leków oraz ewentualnych przeciwwskazań do przeprowadzenia badania MR.
 2. W przypadku niektórych badań MR podaje się dożylnie środek kontrastowy w celu uzyskania bardziej kontrastowego obrazu badanego obszaru i detekcji przewidywanych zmian patologicznych. W przypadku dożylnego podania środka kontrastującego, tuż przed rozpoczęciem badania pielęgniarka założy wenflon. Aplikowane przez nas środki kontrastowe należą do bardzo bezpiecznych substancji farmakologicznych i rzadko (<1%) wywołują reakcje niepożądane.


W trakcie badania MR:
 1. Pacjent zostaje poproszony do pomieszczenia przygotowawczego przez osobę z personelu pracowni MR, następnie jest informowany o konieczności usunięcia metalowych przedmiotów z ubrań, a także ponownie zapytany o możliwe przeciwskazania do badania, ciała obce i urządzenia medycznie, które ma wszczepione w ciele.
 2. Kolejno pacjent jest zaproszony do wejścia do Pracowni MR, gdzie zostaje ułożony wygodnie na stole aparatu MR i poinformowany o możliwościach komunikacji z personelem w trakcie trwania badania MR.W zależności od badanej okolicy technik RTG na badany obszar ciała zakłada cewkę nadawczo-odbiorczą, następnie wraz ze stołem pacjent zostaje wsunięty do wnętrza tunelu magnesu aparatu MR. Osoby cierpiące na klaustrofobię mogą odczuwać pewien dyskomfort gdyż średnica tunelu to tylko 70 cm.
 3. Personel medyczny opuszcza pomieszczenie MR, ale ma pełną możliwość monitorowania przebiegu badania i komunikacji z pacjentem z pomieszczenia sterującego pracą aparatu MR - pacjent jest pod obserwacją zarówno technika RTG, który przeprowadza badanie jak i pielęgniarki, która w razie nagłej potrzeby jest w stanie wejść do Pracowni MR i zareagować na zaistniałą sytuację, gdyby zaszła taka potrzeba.
 4. Badanie jest bezbolesne, ale towarzyszy mu dość spory hałas, stąd konieczność założenia stoperów do uszu lub słuchawek.
 5. W przypadku gdy podawany jest środek kontrastujący bardzo rzadko, niemniej jednak mogą zdarzyć się lekkie i przemijające objawy niepożądane. W razie ich wystąpienia personel medyczny w tym lekarz są w stanie zareagować odpowiednio do sytuacji.
 6. Badanie MR trwa od 15 do 60 minut w zależności od obszaru badanego i problemu klinicznego. Bardzo ważne dla uzyskania odpowiedniej jakości obrazów MR jest aby pacjenta w trakcie badania pozostawał bez ruchu i współpracował z personelem Pracowni MR właściwie wykonując jego polecenia


Po badaniu MR
 • Po badaniu z podaniem środka kontrastującego pacjent dla własnego bezpieczeństwa jest proszony o pozostanie na terenie Pracowni MR przez okres 15-20 min. Jeśli nie wystąpią działania niepożądane, pacjent może opuścić teren Pracowni MR. Pacjent proszony jest po badaniu MR o właściwe nawodnienie się celem szybkiej eliminacji podanego środka kontrastowego (dwa litry płynu dziennie przez kolejne dwa dni).
 • W przypadku badania MR bez podania środka kontrastującego żadne dalsze działa nie są konieczne i pacjent może bezpośrednio po badaniu opuścić Pracownię MR.

Dodatkowe informacje

Odbiór wyników badania TK, MR

W rejestracji pacjent uzyska informację odnośnie terminu odbioru wyniku badania, które zostają oddane do opisu i konsultacji naszych specjalistów. Istnieje możliwość odebrania wyników osobiście lub za pośrednictwem innej osoby po wypełnieniu odpowiedniego upoważnienia. Proszę zgłosić się po odbiór z dokumentem tożsamości.
Wynik składa się z opisu lekarskiego oraz płyty CD/DVD, na której nagrane są obrazy badania TK wraz z opisem. Płyty CD wydawane są jedynie do badań pacjentów ambulatoryjnych i kierowanych z jednostek zewnętrznych. Ze względu na dostęp do zasobów obrazów w PACS płyty CD nie są wydawane dla pacjentów kierowanych z jednostek organizacyjnych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie.

Potrzebne jest skierowanie od lekarza

Telefony do JOS

Rejestracja 17 86 64 572
Pokój opisowy – lekarze 17 86 64 658
Sterownia KT 17 86 64 573
Sterownia MR 17 86 64 574
Pokój socjalny 17 86 64 575
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content