Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Start   >  Szpital   >  Zakłady i Pracownie   >  Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Personel Medyczny

Kierownik Klinicznego Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

dr n. med.
Wiesław Guz

call17 86 64 561

Zastępca Kierownika KZRiDO

dr n. med.
Ewa Dziurzyńska-Białek

call17 86 64 950

Kierownik Pracowni Radiologii Zabiegowej i Badań Naczyniowych

dr
Jarosław Homa

call17 86 64 580

Koordynator Pracowni TK i MR

dr n. med.
Radosław Ramotowski

call17 86 64 658

Koordynator Centralnej Pracowni Ultrasonograficznej

dr
Iwona Kucharska-Miąsik

call17 86 64 015

Kierownik Zespołu Techników Elektroradiologii

mgr
Urszula Bazan

call17 86 64 564

Starszy Asystent


lek. Marta Bańdur

Lekarz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Mirosław Drozd

Lekarz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Lidia Dziewic

Lekarz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Jerzy Gierałt

Lekarz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Andrzej Gołofit

Lekarz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Przemysław Jadczak

Lekarz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Małgorzata Rałowska

Lekarz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

dr n. med. Radosław Ramotowski

Lekarz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Joanna Staryszak

Lekarz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Joanna Klęba

Lekarz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

dr n. med. Antoni Samojedny

Lekarz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Starszy Asystent


lek. Joanna Stopa

Lekarz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Zbigniew Wiącek

Lekarz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Monika Wisz

Lekarz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Janusz Darocha

Lekarz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Daniel Dudek

Lekarz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

dr n. med. Agnieszka Kostkiewicz

Lekarz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Jadwiga Krukowska

Lekarz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Krzysztof Terpin

Lekarz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Anna Solińska

Lekarz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

dr n. med. Monika Zając-Mnich

Lekarz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Maciej Całka

Lekarz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Michał Skręt

Lekarz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Lekarz Rezydent


lek. Karolina Szkielonek

Lekarz

lek. Marcin Poliwka

Lekarz

lek. Maria Gałuszka

Lekarz

lek. Aleksandra Foks

Lekarz

lek. Paweł Guz

Lekarz

lek. Aleksandra Kania

Lekarz

lek. Anna Kinasz-Jakubiec

Lekarz

lek. Julita Sarek-Czech

Lekarz

lek. Katarzyna Skowrońska

Lekarz

lek. Paweł Wójcik

Lekarz

lek. Ewelina Ziembicka

Lekarz

lek. Rozalia Kośmider

Lekarz

lek. Ewelina Frańczuk

Lekarz

lek. Jakub Golec

Lekarz

lek. Sebastian Jarosz

Lekarz

lek. Aleksandra Kolbusz

Lekarz

lek. Aurelia Tarnowska

Lekarz

lek. Klaudia Walewska

Lekarz

lek. Marek Wołoszyn

Lekarz

Informacje Dodatkowe

Opis usługi medycznej Zakres działalności i charakterystyka Klinki

Struktura organizacyjna KZRiDO (schemat w załączniku)
 1. Zakład Radiodiagnostyki dla Dorosłych z Centralną Pracownią Ultrasonograficzną (ZRDor.)
 2. Zakład Radiodiagnostyki dla Dzieci z Pracownią Ultrasonograficzną (ZRDzieci)
 3. Zakład Radiodiagnostyki Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (ZRSOR)
 4. Pracownia Radiologii Zabiegowej i Badań Naczyniowych (PRZiBN)
 5. Ośrodek Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego (TK i RM)

Struktura organizacyjna KZRiDO
Rys. Struktura organizacyjna KZRiDO

Organizacja pracy KZRiDO

Kierowanie Klinicznym Zakładem Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
 1. Zakładem kieruje Kierownik, podległy bezpośrednio Zastępcy dyrektora ds. Lecznictwa Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie.
 2. W czasie nieobecności Kierownika jego obowiązki pełni wyznaczony Zastępca Kierownika lub wyznaczony przez Kierownika starszy asystent.
 3. W dniach wolnych od pracy za całość pracy w Zakładzie Radiologii odpowiada pierwszy dyżurny - lekarz radiolog.
 4. Nadzór nad pracą techników elektroradiologii i personelu pomocniczego jest sprawowany przez Kierownika Zespołu Techników.
Zadania Klinicznego Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
 1. Wykonywanie badań radiologicznych, ultrasonograficznych, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz w zakresie radiologii zabiegowej i badań naczyniowych u chorych leczonych w Szpitalu, kierowanych z Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych i dla Dzieci, z Izby Przyjęć, ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a także z innych Zakładów Opieki Zdrowotnej, z którymi zawarta została umowa na ten rodzaj świadczeń.
 2. Wykonywanie badań odpłatnych wg ustalonego cennika.
 3. Prowadzenie dokumentacji badań oraz ich archiwizacja.
 4. Prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla lekarzy radiologów i lekarzy innych specjalności oraz szkoleń wewnętrznych dla lekarzy, techników elektroradiologii i pozostałego personelu pomocniczego.
Tryb pracy Klinicznego Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
 1. Zakład pracuje w systemie pracy ciągłej 7/24/365.
 2. Rozkład pracy w KZRiDO dostosowany jest do zadań własnych oraz zadań poszczególnych medycznych komórek organizacyjnych Szpitala.

Warunki wykonania usługi medycznej

Plan wykonywania badań w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
 1. Podstawą do wykonania każdego rodzaju badania radiologicznego jest właściwie i czytelnie wypełnione skierowanie (zawierające pieczątkę Oddziału, nazwisko i imię chorego, dokładną datę urodzenia, PESEL, nr historii choroby lub kartoteki, rodzaj badania, rozpoznanie kliniczne KOD ICD - 10 i co badanie ma wyjaśnić, pieczątkę i podpis lekarza kierującego) oraz w przypadku pacjentów kierowanych spoza Oddziałów i Przychodni Szpitala dołączenie poprzednio wykonanych badań oraz dokumentacji medycznej dotyczącej diagnozowanego problemu klinicznego.
 2. Skierowania do badań planowych USG, RTG, TK dostarczane z Oddziałów Szpitala do godz. 900 realizowane są w miarę posiadanych możliwości w tym samym dniu (z wyjątkiem niektórych badań kontrastowych RTG oraz badań TK wymagających specjalnego przygotowania), zaś dostarczone po godz. 900 realizowane są w dniu następnym.
 3. Badania RTG, USG, TK pilne („cito”) kierowane z Oddziałów Szpitala realizowane są na bieżąco poza kolejnością w godzinach pracy odpowiednich Pracowni KZRiDO po uprzednim porozumieniu się lekarza kierującego z lekarzem radiologiem celem ustalenia zakresu i metodyki danego badania.
 4. Badania RTG, USG i TK kierowane z SOR realizowane są na bieżąco w ramach Zakładu Radiodiagnostyki SOR oraz u części pacjentów w ramach Zakładu Radiodiagnostyki dla Dorosłych.
 5. Terminy niektórych badań pacjentów leczonych w Oddziałach Szpitala (badania kontrastowe RTG, TK wymagających specjalnego przygotowania, RM, DSA należy ustalić w rejestracji odpowiedniej Pracowni lub Zakładu KZRiDO.
 6. Terminy badań USG pacjentów kierowanych z Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej, z innych ZOZ z którymi Szpital ma zawartą umowę oraz badań odpłatnych należy ustalić w rejestracji Pracowni USG.
 7. Terminy ambulatoryjnych badań diagnostycznych kosztochłonnych TK i RM oraz terminy badań TK i RM pacjentów kierowanych z ZOZ, z którymi Zakład ma zawartą umowę a także badań odpłatnych należy ustalić w rejestracji Ośrodka Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego.
 8. Terminy badań naczyniowych (DSA) i zabiegów w ramach Pracowni Radiologii Zabiegowej i Badań Naczyniowych zarówno planowych jak i badań pilnych poza godzinami pracy Pracowni należy uzgadniać bezpośrednio z Kierownikiem tejże Pracowni.
 9. W przypadku braku możliwości wykonania badania w danym dniu KZRiDO powiadamia lekarza leczącego w przypadku pacjentów kierowanych z Oddziałów Szpitala lub bezpośrednio pacjenta w przypadku badań ambulatoryjnych, ustalając zmianę terminu badania.

Przyjmowanie pacjentów do badań diagnostycznych
 1. Odbywa się na podstawie wcześniej dostarczonych skierowań.
 2. Po dostarczeniu skierowań ustala się odpowiedni zakres i metodykę oraz wyznacza termin badania.
 3. W godzinach rannych wykonuje się planowe badania RTG kontrastowe oraz wymagające przygotowania farmakologicznego lub wlewem oczyszczającym, a także planowe badania USG jamy brzusznej.
 4. W przypadku badań RTG i TK, w których zachodzi potrzeba stosowania jodowych środków kontrastowych wymagane jest oznaczenie u pacjenta stężenia kreatyniny w surowicy krwi lub/i współczynnika filtracji kłębuszkowej (GFR) oraz TSH z wpisem tych danych na skierowaniu celem wyłonienia grupy chorych u których zastosowanie środka kontrastowego może być potencjalnie niebezpieczne i przeciwskazane. Kwalifikację do podania pacjentowi jodowego środka kontrastowego przeprowadza lekarz radiolog nadzorujący badanie.
 5. Jednym z najbardziej istotnych czynników mogących ochronić pacjenta przed wystąpieniem nefropatii pokontrastowej jest jego odpowiednie nawodnienie przed badaniem z planowanym użyciem jodowego środka kontrastowego
  • u pacjentów hospitalizowanych podajemy dożylnie ok. 1 000 ml soli fizjologicznej na ok. 12 godzin przed badaniem;
  • u pacjentów ambulatoryjnych zaleca się dodatkowe przyjęcie doustne płynów obojętnych w ilości około 1 000 ml (odpowiednio mniej u dzieci).
 6. W przypadku badań RM, w których zachodzi potrzeba stosowania paramagnetycznych środków kontrastowych wymagane jest oznaczenie u pacjenta stężenia kreatyniny w surowicy krwi lub/i współczynnika filtracji kłębuszkowej (GFR) z wpisem tych danych na skierowaniu celem wyłonienia grupy chorych u których zastosowanie środka kontrastowego może być przeciwskazane. Kwalifikację do podania pacjentowi paramagnetycznego środka kontrastowego przeprowadza lekarz radiolog nadzorujący badanie RM.

Potrzebne jest skierowanie od lekarza

Telefony do JOS

Kierownictwo

Kierownik Klinicznego Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej (KZRiDO) dr n. med. Wiesław Guz 17 86 64 561
Zastępca Kierownika KZRiDO dr n. med. Ewa Dziurzyńska-Białek 17 86 64 950
Kierownik Pracowni Radiologii Zabiegowej i Badań Naczyniowych lek.med. Jarosław Homa 17 86 64 580
Koordynator Pracowni TK i MR dr n. med. Radosław Ramotowski 17 86 64 658
Koordynator Pracowni Ultrasonografii lek.med. Iwona Kucharska-Miąsik 17 86 64 015
Kierownik Zespołu Techników Elektroradiologii mgr Urszula Bazan 17 86 64 564
Zakład Radiodiagnostyki dla Dorosłych
Sekretariat KZRiDO17 86 64 560
Rejestracja17 86 64 563
Pokój opisowy - lekarze17 86 64 562
Pokój socjalny - lekarze17 86 64 566
Sterownia RTG17 86 64 568
Pokój socjalny - technicy elektroradiologii17 86 64 565
Fizycy medyczni17 86 64 567
Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego
Rejestracja17 86 64 572
Pokój opisowy - lekarze17 86 64 658
Sterownia KT17 86 64 573
Sterownia MR17 86 64 574
Pokój socjalny 17 86 64 575
Pracownia Radiologii Zabiegowej i Badań Naczyniowych
Pokój opisowy - lekarze17 86 64 580
Sterownia nr 1 17 86 64 581
Sterownia nr 217 86 64 116
Pokój Socjalny nr 117 86 64 582
Pokój Socjalny nr 217 86 64 115
Zakład Radiodiagnostyki SOR
Pokój opisowy - lekarze17 86 64 950
Sterownia RTG i KT17 86 64 953
Pokój socjalny – technicy elektroradiologii17 86 64 060
Zakład Radiodiagnostyki dla Dzieci
Rejestracja17 86 64 176
Pokój opisowy - lekarze17 86 64 177
Gabinety RTG17 86 64 178
Pokój socjalny – technicy elektroradiologii17 86 64 179
Centralna Pracownia Ultrasonografii
Rejestracja17 86 64 015
Pokój opisowy - lekarze17 86 64 055
Gabinet USG nr 117 86 64 570
Gabinet USG SOR 17 86 64 076
Skip to content