Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Dzieci i Młodzieży

Zadnia Oddziału

 • rowadzenie rehabilitacji neurologicznej stacjonarnej dla pacjentów kierowanych z innych Oddziałów, Poradni Rehabilitacyjnych i innych oraz lekarzy specjalistów,
 • diagnozowanie i leczenie pacjentów przyjętych do Oddziału i ciągłe weryfikowanie rozpoznań
 • zabezpieczanie wszystkich Poradni Rehabilitacyjnych działających w ramach RORE
 • konsultowanie pacjentów zgłaszanych przez Oddziały tutejszego Zakładu
 • nadzór merytoryczny nad Oddziałem dziennym zaburzeń wieku rozwojowego
 • prowadzenie instruktażu i szkolenia rodzin pacjentów rehabilitowanych szpitalnie
 • udzielanie konsultacji i świadczeń pracownikom tutejszego Ośrodka/Zakładu kierowanym przez lekarza zakładowego i z Poradni
 • prowadzenie specjalizacji z zakresu rehabilitacji medycznej
 • prowadzenie szkolenia pracowników bezpośrednio zatrudnianych przy rehabilitacji w Zakładzie oraz w województwie (lekarze, mgr rehabilitacji, pielęgniarki, logopedzi, opiekunki społeczne, fizjoterapeuci)

Ruch chorych i obieg dokumentacji

 • przyjęcie do Oddziału odbywają się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza: Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Neonatologii, Kliniki Neurologii i Neurochirurgii, Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych ,Kliniki Chirurgii Dziecięcej, Poradni Neurologicznej, Neonatologicznej, Neurochirurgicznej, Urazowo-Ortopedycznej, Rehabilitacyjnej, Chirurgii Dziecięcej
 • z Klinik Szpitalnych Dziecięcych pacjenci przyjmowani są do Oddziału w stopniu uzależnionym od miejsc wolnych, po zakwalifikowaniu przez lekarza Oddziału, bezpośrednio lub w jak najwcześniejszym możliwym terminie
 • w przypadku braku wolnych miejsc pacjent ma wyznaczony termin przyjęcia zgodnie z aktualnym stanem klinicznym, oraz prowadzoną listą oczekujących. Pacjenci kierowani z poradni rehabilitacyjnych po kwalifikacji przez lekarza Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Dzieci i Młodzieży przyjmowani są wg prowadzonej listy oczekujących na termin przyjęcia
 • każde przyjęcie uwarunkowane jest obecnością wskazań do kompleksowej stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej
 • główne grupy wskazań do stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej: dzieci z deficytami neurologicznym po urazach komunikacyjnych, zabiegach neurochirurgicznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, zaburzeniami metabolicznymi (wady wrodzone metaboliczne), problemami rozwojowymi w wyniku przedwczesnego porodu, niskiej masy urodzeniowej, niedotlenienia okołoporodowego, zaburzeń oddychania i infekcji wewnątrzmacicznej, wad wrodzonych układu nerwowego
 • liczba poszczególnych zabiegów powinna być dostosowana do stanu pacjenta
 • Kierownik Pracowni odpowiada za płynność pracy Pracowni i realizowanie zabiegów w terminach optymalnych
 • w przypadku budzącym wątpliwości decyzja należy do Ordynatora/Kierownika Oddziału lub wyznaczonego przez niego lekarza specjalisty
 • obieg dokumentacji chorych jest prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania

Współdziałanie z innymi komórkami

 • w realizacji zadań Oddział współpracuje z innymi oddziałami Ośrodka /Zakładu, przychodniami, konsultantami
 • ściśle współpracuje w zakresie diagnostyki z Zakładami Diagnostycznymi Zakładu
 • współpracuje z Wojewódzkim Centrum Zdrowia Publicznego oraz OKPPiP w zakresie prowadzenia kursów, szkoleń dla personelu medycznego i przeprowadzania kwalifikacji do specjalizacji
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content