Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja
Oferta pracy na stanowisko Naczelna Pielęgniarki

Praca

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki

Opublikowano: 04 kwietnia 2023

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 430),
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896 ze zm.).

 

  1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej, 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 60

  1. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego.

Materiały zawierające informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie udostępnione są w siedzibie podmiotu leczniczego.

  1. Stanowisko objęte konkursem.

Naczelna Pielęgniarka

  1. Wymagania kwalifikacyjne kandydata.

Kandydaci na powyższe stanowisko powinni spełniać wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w/s kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896). Mile widziane są dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej.

  1. Dokumenty wymagane od kandydata.

Oferty wraz z dokumentami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 430),

W przypadku złożenia kopii dokumentów, powinny one zostać poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

  1. Miejsce oraz termin składania wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy składać w ciągu 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia, pod adresem: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej, 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 60 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu).

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Naczelna Pielęgniarka Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

  1. Miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur.

Rozstrzygnięcie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, ul. Rymanowska 3.

Załączniki:

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content