Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja
Ciśnieniomierz, tabletki

Ogłoszenia, Praca

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego Dzieci

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej  w Rzeszowie

Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów  ponownie ogłasza konkurs na stanowisko:   

                      Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego Dzieci                               

Kandydaci na powyższe stanowisko powinni spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r., w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011 r., Nr 151, poz. 896 z późn. zm.).

Mile widziane są dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej.

Oferty wraz z dokumentami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia         6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2021 r., poz. 430) należy składać w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, pod adresem:

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
35-301 Rzeszów
ul. Lwowska 60
Sekretariat Szpitala

            Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści:

„Konkurs na stanowisko …….……….. (należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

            Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów w siedzibie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów.

Klauzula informacyjna (dot. kandydatów do konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą)

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                      z  27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@szpital2.rzeszow.pl, telefonicznie: 17 86 64 500, listownie na adres Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów, kontakt osobisty     w siedzibie Szpitala  przy ul. Lwowskiej 60 w Rzeszowie.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, na podstawie art. 6  1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. [art. 49 Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn, zm.]
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych są właściwe komórki organizacyjne Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie i Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w Dziale Spraw Pracowniczych i Dydaktyki Klinicznej Szpitala przez okres zatrudnienia.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nie podanie danych skutkuje nie rozpatrzeniem sprawy.
  9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu),
  10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Materiały informacyjne o stanie prawnym organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są     w Sekcji Organizacji i Szkoleń Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w godzinach pracy od 7.00 do 15.00, tel. 17 86 64 709, pokój nr 31.

Załączniki:

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content