Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Zespół ds. Etyki

Start   >  Pacjent   >  Zespół ds. Etyki

W skład zespołu ds. Etyki wchodzą osoby zatrudnione w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie: lekarze, pielęgniarki, psycholog kliniczny, kapelan szpitalny

 1. Celem działania Zespołu ds. Etyki jest:
  • zapewnianie ochrony praw pacjentów Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  • upowszechnienie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej
  • reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania zasad etyki medyczne
  • doradztwo etyczne lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w trudnych przypadkach klinicznych dotyczących zwłaszcza śmiertelnej i ciężkiej choroby
  • rozpatrywanie skarg złożonych do zespołu na nieetyczne zachowanie się pracowników Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
  • prowadzenie mediacji w sytuacji konfliktowych:
   • personel – personel
   • personel – pacjent lub jego rodzina
   • przełożony – personel
  • przedstawianie propozycji działań na rzecz rozwiązania problemów natury etycznej jakie zaistnieją w związku z zadaniami realizowanymi przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
 2. Do Zespołu mogą być zgłaszane wszystkie sprawy dotyczące:
  • naruszenia praw pacjenta lub jego opiekunów/rodziny
  • naruszenia tajemnicy zawodowej
  • sytuacji konfliktowych
  • trudności w zakresie komunikacji interpersonalnej
  • zachowań o charakterze mobbingu wśród personelu
  • etycznych aspektów prowadzonego leczenia (np. kontynuacji uporczywej terapii)
 3. Wniosek zgłoszenia problemu etycznego powinien zawierać:
  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej
  • telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy
  • adres wnioskodawcy (w przypadku formy listowej)
  • opis problemu etycznego

  Uwaga! – zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane

 4. Zgłaszanie problemów natury etycznej można składać w formie: ustnej, pisemnej, drogą elektroniczną na adres e –mail: sekretariat@szpital2.rzeszow.pl
 5. Kontakt bezpośredni z Zespołem jest możliwy poprzez Sekretariat Dyrekcji tel. 17 86 64 701 lub e-mail: sekretariat@szpital2.rzeszow.pl
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content