Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000  NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529
Facebook
eRejestracja

Informator dla Pacjentów

Wypis ze szpitala

Następuje gdy:

 •  stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w tym szpitalu,
 •  na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
 • pacjent przebywający w szpitalu w sposób rażący narusza regulamin pobytu, a wypis nie spowoduje zagrożenia życia i zdrowia pacjenta – zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Wypis pacjenta ze szpitala wraz z otrzymaniem karty informacyjnej
  -godzina wypisu zostanie ustalona z lekarzem wypisującym.

RODO

Szpital przetwarza dane osobowe oraz dane dotyczące zdrowia pacjentów w celach niezbędnych do realizacji usług zdrowotnych. Dane dotyczące zdrowia oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym, w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej. Do przetwarzania danych dotyczących zdrowia upoważnione są osoby wykonujące zawód medyczny oraz inne osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem sprzętu medycznego oraz systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna.

Szpital jest zobowiązany do zachowania bezpieczeństwa danych rozumiany jako zespół działań podejmowanych w celu zapewnienia poufności, integralności, dostępności przetwarzanych danych osobowych i medycznych.

Więcej informacji na temat danych osobowych przetwarzanych przez Szpital znajduje się na tablicach RODO rozwieszonych na terenie całego Szpitala oraz na stronie internetowej Szpitala w zakładce RODO [PDF].

Depozyt / Przechowywanie Rzeczy

Pacjent zakwalifikowany do leczenia w Klinice/Oddziale szpitalnym obowiązany jest przekazać do Depozytu Odzieży odzież i obuwie lub oddać je rodzinie.

Pacjent na czas przebywania w szpitalu ma prawo przechowywać odzież wartościową w Depozycie Odzieży.

Za pieniądze i rzeczy wartościowe przechowywane w sali chorych szpital nie ponosi odpowiedzialności.

Szpitalny Depozyt Odzieży z przebieralnią dla pacjentów znajduje się na poziomie -1 w budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) w pobliżu Kancelarii Zapisów

Depozyt Odzieży czynny jest w godzinach 7.00 -14.35.

Rzeczy wartościowe wydawane są tylko w godzinach pracy depozytu. Po godzinie 14.35 odbiór odzieży należy zgłosić pielęgniarce z Kliniki/Oddziału, na którym pacjent przebywał.

Odwiedziny Chorych

 

 1. Odwiedziny na oddziałach odbywają się w każdym dniu tygodnia w godzinach: od 13.00-14.00 oraz od 16.00 do 17.00.
 2. Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba, czas trwania odwiedzin ogranicza się maksymalnie do 15 minut.
 3. W sali chorych oprócz pacjentów mogą jednoczasowo przebywać maksymalnie dwie osoby odwiedzające,z zaleceniem utrzymania dystansu min 1,5 m.
 4. Osoba odwiedzająca:
  • nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
  • przez cały czas przebywania na terenie szpitala konieczne jest stosowanie prawidłowo założonej maseczki zasłaniającej usta i nos.
  • powinna przestrzegać  zasad prawidłowej higieny rąk, bezwzględnie  przed wejściem na oddział szpitala należy wykonać dezynfekcje rąk.

Opieka Duszpasterska

Pacjent przebywający w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie ma prawo do opieki duszpasterskiej wyznawanej przez siebie religii. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia, Szpital jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

WYKAZ  KOŚCIOŁÓW  I  ZWIĄZKÓW  WYZNANIOWYCH

 • Kaplica w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie:
 • Kaplica w Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży im. Świętego Jana Pawła II w Rzeszowie:
 • Parafia Kościoła Prawosławnego:
  • Cerkiew oś. Wilkowyja, ul. Cienista 20,
  • ks. Dariusz BOJCZYK,
  • call511-519-043
 • Parafia Ukraińskiej Greckokatolickiej Cerkwi:
 • Kościół Zielonoświątkowy – Zbór Emaus:
 • Kaplica Adwentystów Dnia Siódmego
 • Świadkowie Jehowy – Komitet Łączności ze Szpitalami w Rzeszowie

Usługi Dodatkowe

Szkoła Rodzenia - na poziomie -1 w budynku SOR (w pobliżu Kancelarii Zapisów),

Apteka Prywatna - przy wejściu do Szpitala, czynna: 8.00-17.00 w dni powszednie, 8.00-15.00 w soboty, w niedziele i dni świąteczne – nieczynna,

Biblioteka Literatury Pięknej - na poziomie -1, czynna: 9.00-13.00 w dni powszednie, w soboty i dni świąteczne – nieczynna, z dostępem do internetu bezprzewodowego (bezpłatnym),

Sklep Spożywczo – Przemysłowy MEDYK - na poziomie (-1), czynny: 7.00–19.00 w dni powszednie, 9.00–18.00 w soboty i w dni świąteczne

Bufet/stołówka LIMONKA - w budynku SOR-u na I piętrze, czynny: 7.00 –19.00 w dni powszednie, 9.00-18.00 w soboty i dni świąteczne

Bar Oliwia - budynek RORE,

Bankomat - parter przy wejściu do szpitala,

Telewizja - za opłatą 2 zł za 1 godz. w budynku RORE

Misja Szpitala

"Naszym celem jest dobro i zdrowie pacjenta"

CertyfikatAkredytacyjny Ministerstwa Zdrowia Szpital przyjazny dziecku - nadany przez UNICEFInformator
dla Pacjentów

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów


tel. centrala 17 86 64 000; 86 64 800
e-mail: sekretariat@szpital 2.rzeszow.pl
www.szpital2.rzeszow.pl


Prosimy o zapoznanie się z treścią zawartych informacji, tj.: warunków przyjęcia, praw i obowiązków pacjenta, zasad pobytu i wypisu ze szpitala.

Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby każdy pacjent był otoczony fachową i życzliwą opieką ze strony naszego personelu.

Pobyt w Szpitalu

Wszelkich niezbędnych informacji na temat funkcjonowania danej Kliniki/Oddziału udziela personel medyczny oraz znajdą Państwo na tablicach informacyjnych.

Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela Kierownik/Ordynator Kliniki/Oddziału lub lekarz prowadzący wyłącznie osobie upoważnionej przez pacjenta. Po południu i w dni wolne od pracy – lekarz dyżurny. Dostęp do dokumentacji medycznej posiadają wyłącznie osoby upoważnione. Upoważnienie jest potwierdzone własnoręcznym podpisem pacjenta w historii choroby.

Obowiązki Pacjenta

Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Pobytu w Szpitalu (dostępny w dyżurkach pielęgniarek) w szczególności:

 • chory przebywający w Klinice/Oddziale szpitalnym winien stosować się do wszystkich zaleceń personelu medycznego,
 • nie może przyjmować żadnych leków, ani poddawać się żadnym zabiegom bez wiedzy i zalecenia lekarza,
 • pacjent jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Szpitalu zasad bezpieczeństwa, nie wolno samodzielnie dotykać, regulować aparatury medycznej, urządzeń elektrycznych, gazowych,
 • w całym obiekcie szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu
 • w porze wizyt lekarskich, wykonywania zabiegów, diagnostyki oraz w porze posiłków pacjent winien przebywać w sali dla siebie wyznaczonej i nie używać telefonu komórkowego,
 • pacjent nie powinien opuszczać terenu Szpitala bez powiadomienia personelu medycznego oddziału,
 • w trakcie hospitalizacji pacjentowi nie wolno zgłaszać się na wizyty lekarskie i badania diagnostyczne w innych placówkach ochrony zdrowia,
 • w przypadku pacjentów, u których wymagane jest przestrzeganie określonej diety - produkty dostarczone pacjentowi z zewnątrz powinny być zaakceptowane przez personel medyczny,
 • dbać o higienę osobistą,
 • odnosić się z kulturą i szacunkiem do personelu szpitala i innych pacjentów.

Prawa Pacjenta

Pacjent ma prawo do:

 1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
 2. informacji o swoim stanie zdrowia,
 3. zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych,
 4. wyrażania zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
 5. zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
 6. poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 7. dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych,
 8. zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii, albo orzeczenia lekarza,
 9. poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 10. opieki duszpasterskiej,
 11. przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Podstawa prawna: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Pełna treść ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dostępna jest w punktach pielęgniarskich kliniki/oddziału, rejestracjach do poradni specjalistycznych, oraz w Kancelarii Zapisów.

Dyrekcja Szpitala przyjmuje uwagi, wnioski, skargi od pacjentów, rodzin pacjentów i przedstawicieli ustawowych osobiście oraz pisemnie na adres szpitala lub w sekretariacie szpitala.

Przyjęcie do Szpitala

Dokumenty i rzeczy potrzebne podczas przyjęcia do Szpitala:

 • skierowanie do szpitala – nie dotyczy przypadków pilnych
 • dokument tożsamości ze zdjęciem,
 • karty informacyjne z przebiegu leczenia,
 • wyniki badań diagnostycznych,
 • imię i nazwisko osoby upoważnionej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą,
 • imię i nazwisko, adres (o ile to możliwe) osoby upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji medycznej,
 • niezbędne rzeczy osobiste i pielęgnacyjne, zapakowane do podręcznej małej torby,
 • spis leków lub leki stosowane przewlekle nie związane z obecnym pobytem w szpitalu ( szpital zapewnia bezpłatne leki i wyroby medyczne konieczne do wykonania obecnego świadczenia).

W dniu przyjęcia pacjent otrzymuje pierwsze danie obiadowe, za wyjątkiem osób Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Ramowy Rozkład Dnia

 • godz. 6-8.30; pomiary parametrów, pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych; wykonywanie niektórych badań diagnostycznych; toaleta pacjentów, ścielenie łóżek, zmiana bielizny osobistej i pościelowej; sprzątanie
 • godz. 8-9: śniadanie,
 • godz. 8-10: obchód lekarski,
  pacjenci znajdują się w salach łóżkowych
 • godz. 10-11: II śniadanie dla pacjentów na diecie,
 • godz. 10-13: realizacja zleceń lekarskich, zabiegów i badań diagnostycznych, konsultacje lekarskie, inne czynności związane z funkcjonowaniem Kliniki,
 • godz. 12-13: obiad,
 • godz. 14.30-15: podwieczorek dla pacjentów na diecie,
 • godz. 14-17: wypoczynek pacjentów, odwiedziny pacjentów,
 • godz. 16-19: pomiary parametrów, realizacja zleceń lekarskich, zabiegów i badań diagnostycznych, konsultacje lekarskie, obchody wieczorne lekarzy dyżurnych,
 • godz. 17-18: kolacja,
 • godz. 18-21: wykonywanie zaleceń lekarskich, toalety wieczorne pacjentów, porządkowanie pomieszczeń,
 • godz. 22-6: cisza nocna.
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content