Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Informator dla Pacjentów

Wypis ze szpitala

Następuje gdy:

 •  stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w tym szpitalu,
 •  na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
 • pacjent przebywający w szpitalu w sposób rażący narusza regulamin pobytu, a wypis nie spowoduje zagrożenia życia i zdrowia pacjenta – zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Wypis pacjenta ze szpitala wraz z otrzymaniem karty informacyjnej
  -godzina wypisu zostanie ustalona z lekarzem wypisującym.

RODO

Szpital przetwarza dane osobowe oraz dane dotyczące zdrowia pacjentów w celach niezbędnych do realizacji usług zdrowotnych. Dane dotyczące zdrowia oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym, w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej. Do przetwarzania danych dotyczących zdrowia upoważnione są osoby wykonujące zawód medyczny oraz inne osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem sprzętu medycznego oraz systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna.

Szpital jest zobowiązany do zachowania bezpieczeństwa danych rozumiany jako zespół działań podejmowanych w celu zapewnienia poufności, integralności, dostępności przetwarzanych danych osobowych i medycznych.

Więcej informacji na temat danych osobowych przetwarzanych przez Szpital znajduje się na tablicach RODO rozwieszonych na terenie całego Szpitala oraz na stronie internetowej Szpitala w zakładce RODO [PDF].

Depozyt / Przechowywanie Rzeczy

Pacjent zakwalifikowany do leczenia w Klinice/Oddziale szpitalnym obowiązany jest przekazać do Depozytu Odzieży odzież i obuwie lub oddać je rodzinie.

Pacjent na czas przebywania w szpitalu ma prawo przechowywać odzież wartościową w Depozycie Odzieży.

Za pieniądze i rzeczy wartościowe przechowywane w sali chorych szpital nie ponosi odpowiedzialności.

Szpitalny Depozyt Odzieży z przebieralnią dla pacjentów znajduje się na poziomie -1 w budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) w pobliżu Kancelarii Zapisów

Depozyt Odzieży czynny jest w godzinach 7.00 -14.35.

Rzeczy wartościowe wydawane są tylko w godzinach pracy depozytu. Po godzinie 14.35 odbiór odzieży należy zgłosić pielęgniarce z Kliniki/Oddziału, na którym pacjent przebywał.

Odwiedziny Chorych

ZASADY ODWIEDZIN NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH

(na podstawie  Rekomendacji Ministra Zdrowia i Głównego  Inspektoratu Sanitarnego)

 1. Odwiedziny na oddziałach odbywają się w każdym dniu tygodnia w godzinach: od 13.00 - 15.00 oraz od 16.00 - 18.00.
 2. Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach 2 osoby.
 3. W sali chorych oprócz pacjentów mogą jednoczasowo przebywać maksymalnie dwie osoby odwiedzające.
 4. Osoba odwiedzająca:
  1. nie powinna mieć objawów infekcji, a w szczególności jeżeli odwiedza osobę z obniżoną odpornością, niezaszczepioną oraz bez historii przebycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni z wyjątkiem sytuacji szczególnych,
  2. przez cały czas przebywania na terenie szpitala konieczne jest stosowanie prawidłowo założonej maseczki zasłaniającej usta i nos,
  3. powinna przestrzegać zasad prawidłowej higieny rąk, bezwzględnie przed wejściem na oddział szpitala należy wykonać dezynfekcje rąk,
  4. przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie osoba odwiedzająca uprzednio (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnie myje lub dezynfekuje ręce.
 5. Kierownicy oddziałów, w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej, mogą podjąć decyzję o ograniczeniach w zakresie odwiedzin chorych w oddziale.

Opieka Duszpasterska

Pacjent przebywający w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie ma prawo do opieki duszpasterskiej wyznawanej przez siebie religii. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia, Szpital jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

WYKAZ  KOŚCIOŁÓW  I  ZWIĄZKÓW  WYZNANIOWYCH

 • Kaplica w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie:
 • Parafia Kościoła Prawosławnego:
  • Cerkiew oś. Wilkowyja, ul. Cienista 20,
  • ks. Dariusz BOJCZYK,
  • call511-519-043
 • Parafia Ukraińskiej Greckokatolickiej Cerkwi:
 • Kościół Zielonoświątkowy – Zbór Emaus:
 • Kaplica Adwentystów Dnia Siódmego
 • Świadkowie Jehowy – Komitet Łączności ze Szpitalami w Rzeszowie

Usługi Dodatkowe

Szkoła Rodzenia - na poziomie -1 w budynku SOR (w pobliżu Kancelarii Zapisów),

Apteka Prywatna - przy wejściu do Szpitala, czynna: 8.00-17.00 w dni powszednie, 8.00-15.00 w soboty, w niedziele i dni świąteczne – nieczynna,

Biblioteka Literatury Pięknej - na poziomie -1 (obok Centralne Sterylizacji), czynna: pon. 9.00-15.00, wt-pt  9.00-17.00, w soboty i dni świąteczne – nieczynna, z dostępem do internetu bezprzewodowego (bezpłatnym),

Sklep Spożywczo – Przemysłowy MEDYK - na poziomie (-1), czynny: 7.00–19.00 w dni powszednie, 9.00–18.00 w soboty i w dni świąteczne

Bufet/stołówka LIMONKA - w budynku SOR-u na I piętrze, czynny: 7.00 –19.00 w dni powszednie, 9.00-18.00 w soboty i dni świąteczne

Bar Oliwia - budynek RORE,

Bankomat - parter przy wejściu do szpitala,

Telewizja - za opłatą 2 zł za 1 godz. w budynku RORE

Misja Szpitala

"Naszym celem jest dobro i zdrowie pacjenta"

CertyfikatAkredytacyjny Ministerstwa Zdrowia Szpital przyjazny dziecku - nadany przez UNICEFInformator
dla Pacjentów

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów


tel. centrala 17 86 64 000; 86 64 800
e-mail: sekretariat@szpital 2.rzeszow.pl
www.szpital2.rzeszow.pl


Prosimy o zapoznanie się z treścią zawartych informacji, tj.: warunków przyjęcia, praw i obowiązków pacjenta, zasad pobytu i wypisu ze szpitala.

Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby każdy pacjent był otoczony fachową i życzliwą opieką ze strony naszego personelu.

Pobyt w Szpitalu

Wszelkich niezbędnych informacji na temat funkcjonowania danej Kliniki/Oddziału udziela personel medyczny oraz znajdą Państwo na tablicach informacyjnych.

Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela Kierownik/Ordynator Kliniki/Oddziału lub lekarz prowadzący wyłącznie osobie upoważnionej przez pacjenta. Po południu i w dni wolne od pracy – lekarz dyżurny. Dostęp do dokumentacji medycznej posiadają wyłącznie osoby upoważnione. Upoważnienie jest potwierdzone własnoręcznym podpisem pacjenta w historii choroby.

Obowiązki Pacjenta

Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Pobytu w Szpitalu (dostępny w dyżurkach pielęgniarek) w szczególności:

 • chory przebywający w Klinice/Oddziale szpitalnym winien stosować się do wszystkich zaleceń personelu medycznego,
 • nie może przyjmować żadnych leków, ani poddawać się żadnym zabiegom bez wiedzy i zalecenia lekarza,
 • pacjent jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Szpitalu zasad bezpieczeństwa, nie wolno samodzielnie dotykać, regulować aparatury medycznej, urządzeń elektrycznych, gazowych,
 • w całym obiekcie szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu
 • w porze wizyt lekarskich, wykonywania zabiegów, diagnostyki oraz w porze posiłków pacjent winien przebywać w sali dla siebie wyznaczonej i nie używać telefonu komórkowego,
 • pacjent nie powinien opuszczać terenu Szpitala bez powiadomienia personelu medycznego oddziału,
 • w trakcie hospitalizacji pacjentowi nie wolno zgłaszać się na wizyty lekarskie i badania diagnostyczne w innych placówkach ochrony zdrowia,
 • w przypadku pacjentów, u których wymagane jest przestrzeganie określonej diety - produkty dostarczone pacjentowi z zewnątrz powinny być zaakceptowane przez personel medyczny,
 • dbać o higienę osobistą,
 • odnosić się z kulturą i szacunkiem do personelu szpitala i innych pacjentów.

Prawa Pacjenta

Pacjent ma prawo do:

 1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
 2. informacji o swoim stanie zdrowia,
 3. zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych,
 4. wyrażania zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
 5. zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
 6. poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 7. dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych,
 8. zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii, albo orzeczenia lekarza,
 9. poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 10. opieki duszpasterskiej,
 11. przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Podstawa prawna: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Pełna treść ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dostępna jest w punktach pielęgniarskich kliniki/oddziału, rejestracjach do poradni specjalistycznych, oraz w Kancelarii Zapisów.

Dyrekcja Szpitala przyjmuje uwagi, wnioski, skargi od pacjentów, rodzin pacjentów i przedstawicieli ustawowych osobiście oraz pisemnie na adres szpitala lub w sekretariacie szpitala.

Przyjęcie do Szpitala

Dokumenty i rzeczy potrzebne podczas przyjęcia do Szpitala:

 • skierowanie do szpitala – nie dotyczy przypadków pilnych
 • dokument tożsamości ze zdjęciem,
 • karty informacyjne z przebiegu leczenia,
 • wyniki badań diagnostycznych,
 • imię i nazwisko osoby upoważnionej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą,
 • imię i nazwisko, adres (o ile to możliwe) osoby upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji medycznej,
 • niezbędne rzeczy osobiste i pielęgnacyjne, zapakowane do podręcznej małej torby,
 • spis leków lub leki stosowane przewlekle nie związane z obecnym pobytem w szpitalu ( szpital zapewnia bezpłatne leki i wyroby medyczne konieczne do wykonania obecnego świadczenia).

W dniu przyjęcia pacjent otrzymuje pierwsze danie obiadowe, za wyjątkiem osób Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Ramowy Rozkład Dnia

 • godz. 6-8.30; pomiary parametrów, pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych; wykonywanie niektórych badań diagnostycznych; toaleta pacjentów, ścielenie łóżek, zmiana bielizny osobistej i pościelowej; sprzątanie
 • godz. 8-9: śniadanie,
 • godz. 8-10: obchód lekarski,
  pacjenci znajdują się w salach łóżkowych
 • godz. 10-11: II śniadanie dla pacjentów na diecie,
 • godz. 10-13: realizacja zleceń lekarskich, zabiegów i badań diagnostycznych, konsultacje lekarskie, inne czynności związane z funkcjonowaniem Kliniki,
 • godz. 12-13: obiad,
 • godz. 14.30-15: podwieczorek dla pacjentów na diecie,
 • godz. 14-17: wypoczynek pacjentów, odwiedziny pacjentów,
 • godz. 16-19: pomiary parametrów, realizacja zleceń lekarskich, zabiegów i badań diagnostycznych, konsultacje lekarskie, obchody wieczorne lekarzy dyżurnych,
 • godz. 17-18: kolacja,
 • godz. 18-21: wykonywanie zaleceń lekarskich, toalety wieczorne pacjentów, porządkowanie pomieszczeń,
 • godz. 22-6: cisza nocna.
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content