Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Deklaracja dostępności

Start   >  Pacjent   >  Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Oficjalna strona internetowa Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalna strona internetowa Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych;
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności;
 • Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich języku, formacie oraz rozmiarze;
 • Nie wszystkie graficzne elementy klikalne lub podzielone na strefy klikalne są dostępne z klawiatury;
 • Kontrast tekstu w stosunku do tła nie wynosi co najmniej 4,5:1; (spełnia wymogi po włączeniu opcji „Ułatwiony Dostęp”);
 • Kontrast kolorów użytych w niektórych elementach interfejsu w tym w grafikach pozwalających na zrozumienie treści lub będących nośnikiem informacji, w stosunku do tła nie wynosi co najmniej 3:1 (spełnia wymogi po włączeniu opcji „Ułatwiony Dostęp”);
 • Nie wszystkie multimedialne elementy wizualne posiadają możliwą do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformułowaną audio deskrypcję;
 • Elementy, które tego wymagają, nie mają poprawnie utworzonego poszerzonego opisu;

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: MAREK WOJTASIK..
 • E-mail: mwojtasik@szpital2.rzeszow.pl
 • Telefon: +48 17 8664701

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
 • Adres: Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
 • E-mail: sekretariat@szpital2.rzeszow.pl
 • Telefon: +48 178664701

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie:

 • Lwowska 60
 • 35-301 Rzeszów

Obiekt składa się z 18 budynków ogólnodostępnych w tym 16 z dostępem  dla osób na wózkach inwalidzkich ( dwa budynki bez dostępu, to Dział Techniczno–Eksploatacyjny i Budynek Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia) oraz z budynków technicznych, do których nie mają wstępu osoby postronne.

W 15 budynkach prowadzona jest działalność lecznicza.

Przed budynkami szpitala w pobliżu wejść wyznaczone są miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do 16 budynków możliwy jest za pomocą podjazdów dla osób na wózkach lub z poziomu parteru.

Główne wejście do szpitala oraz wejście do Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży wyposażone jest w drzwi automatyczne.

Dostęp do poszczególnych klinik zlokalizowanych na różnych kondygnacjach dostępny jest za pomocą wind osobowych i towarowych.

W holu głównym oraz przy innych wejściach znajdują się tablice informacyjne z planem budynków.

 W holu znajdują się krzesła na których możliwy jest odpoczynek.

Pierwszy i ostatni stopień schodów oznaczony jest taśmą żółto-czarną.

Toalety a także łazienki w oddziałach dostosowane są dla osób niepełnosprawnych.

Basen rehabilitacyjny w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych – posiada podnośnik i układ szyn do transportu osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona posiada po włączeniu opcji „Ułatwiony Dostęp”, następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję Wysoki Kontrast "DLA NIEDOWIDZĄCYCH";
 • wersję Negatyw;
 • wersję Odcienie Szarości;
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu (Powiększ Tekst, Zmniejsz Tekst)
 • Podkreślanie linków;
 • Poprawę czytelności Czcionki;
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Inne informacje i oświadczenia

Szpital zobowiązuje się dostosować stronę www.szpital2.rzeszow.pl do wytycznych w/w Ustawy.

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content