Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Ogłoszenia, Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne

Świadczenia zdrowotne w zakresie żywienia dojelitowego i pozajelitowego

„OGŁOSZENIE”

konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w  zakresie żywienia dojelitowego i pozajelitowego w miejscu pobytu pacjenta w ramach Poradni Leczenia Żywieniowego w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych  i dla Dzieci w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim  Nr 2  im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.   

 

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia  15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2021. poz. 711 z późn. zm.) –  Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w  zakresie żywienia dojelitowego i pozajelitowego w miejscu pobytu pacjenta w ramach Poradni Leczenia Żywieniowego w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych i dla Dzieci  Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w  określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

 1. Informacje w sprawie warunków konkursu zainteresowani mogą uzyskać od  Z-cy Dyrektora ds. Klinicznych i Lecznictwa pod nr tel. (17) 86 64 701.
 1. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, udostępnionym na stronie szpital2.rzeszow.pl .
 1. Umowa będzie zawarta od dnia 01.2022r. na czas nie krótszy niż 24 miesiące.
 1. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień  01.2022r.
 1. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem „Konkurs ofert o udzielenie zamówienia …..” w w/w zakresie w Sekretariacie Dyrekcji  (pok. Nr 37) do dnia 21 grudnia 2021r. do godz. 10.00
 1. Oferty przesłane drogą pocztową uważać się będzie za złożone w terminie – jeżeli wpłyną do adresata do godziny 15.00 w dniu, o którym mowa w pkt.7.
 1. Otwarcie kopert z ofertami z udziałem oferentów nastąpi w dniu 22 grudnia o godz. 10.00 w  małej auli konferencyjnej Szpitala.
 1. Oferty będą rozpatrzone w terminie do 14 dni od daty zakończenia składania ofert.
 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty zawierające dane, o których mowa w Zarządzeniu Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, złożone na formularzu udostępnionym przez  Udzielającego Zamówienie. 
 1. W przypadku, jeżeli złożone oferty otrzymają taka samą ilość punktów, decyzje o wyborze oferty do zawarcia umowy podejmuje komisja po dokonaniu wszechstronnej oceny złożonych ofert.
 1. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie niezwłocznie umieszczone na stronie internetowej Szpitala oraz na tablicy ogłoszeń Szpitala.
 1. Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki:

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content