Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne

Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie całodobowe i dyżurowe świadczeń zdrowotnych w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

„OGŁOSZENIE”

konkurs ofert o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie całodobowe i dyżurowe świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dorosłych i Dzieci, Blok Operacyjny, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Poradnia Urazowo- Ortopedyczna dla Dorosłych i Dzieci Klinicznego  Szpitala Wojewódzkiego Nr 2  im. Św. Jadwigi Królowej  w Rzeszowie.

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz.U. 2023. poz.991 z późn. zm.) –  Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie całodobowe i dyżurowe świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dorosłych i Dzieci, Blok Operacyjny, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Poradnia Urazowo – Ortopedyczna dla Dorosłych i Dzieci Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego  Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.
     

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych postępowaniem konkursowym wykonywane będzie w pomieszczeniach Udzielającego Zamówienie przy wykorzystaniu sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia pomieszczeń określonych szczegółowo w umowie.
 2. Informacje w sprawie warunków konkursu zainteresowani mogą uzyskać od  Z-cy Dyrektora ds. Klinicznych i Lecznictwa pod nr tel. (17) 86 64 701.
 3. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, udostępnionym na stronie www.szpital2.rzeszow.pl .
 4. Umowa będzie zawarta od dnia 01.01.2024r. na czas nie krótszy niż 12 miesięcy.
 5. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień 01.01.2024r.
 6. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem „Konkurs ofert o udzielenie zamówienia …..” w w/w zakresie w Sekretariacie Dyrekcji (pok. Nr 37) do dnia 21 listopada 2023r. do godz. 15.00
 7. Oferty przesłane drogą pocztową uważać się będzie za złożone w terminie – jeżeli wpłyną do adresata do godziny 15.00 w dniu, o którym mowa w pkt.6.
 8. Otwarcie kopert z ofertami z udziałem oferentów nastąpi w dniu 22 listopada 2023r. o godz. 12.00 w małej auli konferencyjnej Szpitala.
 9. Oferty będą rozpatrzone w terminie do 14 dni od daty zakończenia składania ofert.
 10. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty zawierające dane, o których mowa w Zarządzeniu Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, złożone na formularzu udostępnionym przez  Udzielającego Zamówienie.
 11. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie niezwłocznie umieszczone na stronie internetowej Szpitala oraz na tablicy ogłoszeń Szpitala.
 12. Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Załączniki:

Przedłużono termin składania ofert do 30 listopada 2023 r. do godz. 12:00

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content