Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie neurochirurgii

„OGŁOSZENIE”

konkurs ofert o udzielenie zamówienia na  świadczenia zdrowotne w zakresie neurochirurgii w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Urazów  Kręgosłupa oraz Poradni Neurochirurgicznej w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej  w Rzeszowie.

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia  15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej ( t.j.Dz.U. 2023, poz. 991) –  Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń  zdrowotnych w zakresie neurochirurgii  w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2  im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

     

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych postępowaniem konkursowym wykonywane będzie w pomieszczeniach Udzielającego Zamówienie przy wykorzystaniu sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia pomieszczeń określonych szczegółowo w umowie.
 2. Informacje w sprawie warunków konkursu zainteresowani mogą uzyskać od  Z-cy Dyrektora ds. Klinicznych i Lecznictwa pod nr tel. (17) 86 64 701.
 3. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, udostępnionym na stronie www.szpital2.rzeszow.pl .
 4. Umowa będzie zawarta od dnia 01.07.2023r. na czas nie krótszy niż 12 miesięcy.
 5. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień 01.07.2023r.
 1. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem „Konkurs ofert o udzielenie zamówienia …..” w w/w zakresie w Sekretariacie Dyrekcji (pok. Nr 37) do dnia 12 czerwca 2023r. do godz. 15.00
 1. Oferty przesłane drogą pocztową uważać się będzie za złożone w terminie – jeżeli wpłyną do adresata do godziny 15.00 w dniu, o którym mowa w pkt.7.
 2. Otwarcie kopert z ofertami z udziałem oferentów nastąpi w dniu 13 czerwca 2023r. o godz. 10.00 w małej auli konferencyjnej Szpitala.
 3. Oferty będą rozpatrzone w terminie do 14 dni od daty zakończenia składania ofert.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty zawierające dane, o których mowa w Zarządzeniu Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, złożone na formularzu udostępnionym przez  Udzielającego Zamówienie.
 5. W przypadku, jeżeli złożone oferty otrzymają taka samą ilość punktów, decyzje o wyborze oferty do zawarcia umowy podejmuje komisja po dokonaniu wszechstronnej oceny złożonych ofert.
 6. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie niezwłocznie umieszczone na stronie internetowej Szpitala oraz na tablicy ogłoszeń Szpitala.
 7. Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki:

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content