Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej

Opublikowano: 29 stycznia 2024r

Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2

Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

ogłasza konkurs na stanowisko:   

Pielęgniarki Oddziałowej  Kliniki Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej

 Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 430),
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy
    w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2023 r., poz.1515).

Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej, 35-301 Rzeszów,
ul. Lwowska 60

Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego.

Materiały zawierające informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie udostępnione są w siedzibie podmiotu leczniczego.

Stanowisko objęte konkursem.

Pielęgniarka Oddziałowa  Kliniki Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej

Wymagania kwalifikacyjne kandydata.

Kandydaci na powyższe stanowisko powinni spełniać wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w/s kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2023 r., poz. 1515). Mile widziane są dodatkowe kwalifikacje
w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej.

Dokumenty wymagane od kandydata.

Oferty wraz z dokumentami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 430).

W przypadku złożenia kopii dokumentów, powinny one zostać poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Miejsce oraz termin składania wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy składać w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, pod adresem: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej, 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 60 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu).

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej  Kliniki Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

Miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur.

Rozstrzygnięcie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, ul. Rymanowska 3.

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content