Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Ogłoszenia, Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne

Konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie teleradiologii

Ogłoszenie
Konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

na podstawie: 26, art. 26 a i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2021, poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. 2021, poz. 1285 z póź.zm.).

Dyrekcja Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

Zaprasza
do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych od 01.12.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. w zakresie usługi teleradiologii polegającej na opisie wykonanych przez Udzielającego Zamówienie badań:
• RTG,
• KT (tomografii komputerowej),
• MR (rezonansu magnetycznego).

Umowa zostanie zawarta na czas określony od 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.

  1. Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz oferenci dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami, uprawnieniami do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia w zakresie objętym postępowaniem konkursowym.
  2. Usługi objęte niniejszym konkursem świadczone będą w siedzibie Przyjmującego zamówienie.
  3. Wymagane kwalifikacje zawodowe zawierają Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.
  4. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami można pobrać ze strony internetowej www.szpital2.rzeszow.pl
  5. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na konkurs o udzielanie świadczeń w zakresie usługi teleradiologii” w sekretariacie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów w terminie do 17.12.2021r. godz.15.00
  6. Otwarcie ofert nastąpi 20.12.2021r. godz. 12.30
  7. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Szpitala oraz przesłane do Oferentów drogą elektroniczną.
  8. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni od daty jej złożenia.
  9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert oraz możliwość zawarcia umowy z datą późniejszą w szczególności w związku z przedłużeniem się postępowania o udzielanie przedmiotowego zamówienia.
  10. Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Załączniki:

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content