Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Ogłoszenia, Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne

Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie otolaryngologii

„OGŁOSZENIE”

konkurs ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie otolaryngologii w Poradni Otolaryngologicznej  Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych oraz udzielenie konsultacji i wykonywanie pilnych zabiegów na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

 

Na podstawie oraz  z art. 26 ustawy z dnia  15 kwietnia   2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 711) – Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie zamówienia  na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie otolaryngologii  w  Poradni Otolaryngologicznej  Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych  oraz udzielenie konsultacji i wykonywanie pilnych zabiegów  na rzecz  pacjentów hospitalizowanych  w Klinicznym  Szpitalu Wojewódzkim   Nr 2  im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez  podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się posiadaniem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych  w  określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

     

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych postępowaniem konkursowym wykonywane będzie w pomieszczeniach Udzielającego Zamówienie przy wykorzystaniu sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia pomieszczeń określonych szczegółowo w umowie.
 1. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, udostępnionym na stronie www.szpital2.rzeszow.pl .
 1. Umowa będzie zawarta od dnia 01.07.2021r. na okres 24 miesięcy.
 1. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień 01.07.2021r.
 1. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Konkurs ofert o udzielenie zamówienia …..” w w/w zakresie w Sekretariacie Dyrekcji (pok. Nr 37) do dnia 10 czerwca 2021r. do godz. 10.00
 1. Oferty przesłane drogą pocztową uważać się będzie za złożone w terminie – jeżeli wpłyną do adresata do godziny 10.00 w dniu, o którym mowa w pkt.6.
 1. Otwarcie kopert z ofertami z udziałem oferentów nastąpi w dniu 10 czerwca 2021r. o godz. 10.30 w  małej auli konferencyjnej Szpitala.
 1. Oferty będą rozpatrzone w terminie do 7 dni od daty zakończenia składania ofert.
 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty zawierające dane, o których mowa w Zarządzeniu Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, złożone na formularzu udostępnionym przez  Udzielającego Zamówienie.
 1. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie niezwłocznie umieszczone na stronie internetowej Szpitala oraz na tablicy ogłoszeń Szpitala.
 1. Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podawania przyczyny.
 1. Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych szczegółowo określa projekt umowy stanowiący załącznik do Ogłoszenia.

Załączniki:

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content