Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Ogłoszenia, Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne

Konkurs ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy w zakresie chirurgii dziecięcej i urologii dziecięcej

„OGŁOSZENIE”

konkurs ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy w zakresie chirurgii dziecięcej i urologii dziecięcej w Klinicznym  Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Na podstawie oraz  z art. 26 ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j.Dz.U. 2022. poz. 633) –  Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie chirurgii dziecięcej  i urologii dziecięcej w  Klinicznym  Szpitalu Wojewódzkim Nr 2  im. Św. Jadwigi Królowej  w Rzeszowie przez  podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych  w  określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych postępowaniem konkursowym wykonywane będzie w siedzibie Udzielającego Zamówienie przy wykorzystaniu sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia pomieszczeń określonych szczegółowo w umowie.
  2. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, udostępnionym na stronie www.szpital2.rzeszow.pl .
  3. Umowa będzie zawarta od dnia 01.03.2023r. na okres 18 miesięcy.
  4. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień 01.03.2023r.
  5. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Konkurs ofert o udzielenie zamówienia …..” w w/w zakresie w Sekretariacie Dyrekcji (pok. Nr 37) do dnia 30.01.2023r. do godz. 10.00
  6. Oferty przesłane drogą pocztową uważać się będzie za złożone w terminie – jeżeli wpłyną do adresata do godziny 10.00 w dniu, o którym mowa w pkt.6.
  7. Oferty będą rozpatrzone w terminie do 7 dni od daty zakończenia składania ofert.
  8. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty zawierające dane, o których mowa w Zarządzeniu Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, złożone na formularzu udostępnionym przez  Udzielającego Zamówienie.
  9. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie niezwłocznie umieszczone na stronie internetowej Szpitala oraz na tablicy ogłoszeń Szpitala.
  10. Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Załączniki:

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content