Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Ogłoszenia, Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wybranych laboratoryjnych badań wysyłkowych

OGŁOSZENIE

Dyrektor Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej,

ul.Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

działając na podstawie przepisu art26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2021 poz1285) ogłasza konkurs ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wybranych laboratoryjnych badań wysyłkowych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w zakresie :

  1. Wolne łańcuchy lekkie kappa i lambda w surowicy
  2. Łańcuchy lekkie kappa i lambda w moczu
  3. Białko monoklonalne w surowicy ilościowo
  4. Immunofiksacja w surowicy

            Ofertę należy składać w formie elektronicznej na platformie zakupowej do dnia 27.01.2022r. do godz. 12:00 Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Rzeszów ul. Lwowska 60 35-301.

            Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2022 r. o godz. 12:15. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi  31.01.2022 r.

            Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert, oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Załączniki:

ZMIANA TERMINU

Dotyczy: konkursu ofert na zawarcie umowy o  udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wybranych laboratoryjnych badań wysyłkowych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

  • Wolne łańcuchy lekkie kappa i lambda w surowicy
  • Łańcuchy lekkie kappa i lambda w moczu
  • Białko monoklonalne w surowicy ilościowo
  • Immunofiksacja w surowicy

Zmiana terminu i sposobu złożenia oferty:

Oferty w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie należy złożyć do dnia 02. 02. 2022 r. do godz. 15.00 w siedzibie Udzielającego zamówienie tj. w Sekretariacie Dyrekcji Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie  lub na adres e-mail sekretariat@szpital2.rzeszow.pl.

Na kopercie należy umieścić napis określający przedmiot postępowania konkursowego: „Konkurs ofert na zawarcie umowy o  udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wybranych laboratoryjnych badań wysyłkowych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” oraz napis „Nie otwierać do dnia 03. 02. 2022 r. godz. 12.15”

Termin otwarcia ofert: 03. 02. 2022 r. godz. 12.15

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu ofert: 07. 02. 2022 r.

Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia 14. 02. 2022 r. – 14. 02. 2024 r.

 

Pozostałe postanowienia Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert nie ulegają zmianie.

Załącznik:

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content