Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Start   >  O Szpitalu   >  Środki zewnętrzne   >  Fundusze UE   >  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.”

 • Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej
 • Oś priorytetowa VI Spójność Przestrzenna i Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020
 • Celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności udzielanych świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących działań:

 • przebudowę Kliniki Noworodka z pododdziałem intensywnej terapii noworodka i Kliniki Ginekologii i Położnictwa
 • przebudowę Bloku Operacyjnego (3 sale operacyjne)
 • przebudowę Kliniki Gastroenterologii

Niniejsze zadania zostaną wsparte poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia medycznego i niemedycznego.

Dzięki realizacji projektu stworzone zostaną odpowiednie warunki do wprowadzenia wysokiej jakości i dostępności świadczeń medycznych w Klinice Noworodków z Kliniką Ginekologii i Położnictwa, Klinice Gastroenterologii oraz na Blokach Operacyjnych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i wysokiej klasy sprzętu, inwestycja zapewni jeszcze większe bezpieczeństwo, lepszą jakość i dostępności usług medycznych na europejskim poziomie, a co za tym idzie zmniejszenie zachorowalności oraz umieralności społeczeństwa.

 • Wartość projektu: 25 135 762,00 PLN
 • Wkład Funduszy Europejskich: 16 161 547,57 PLN
 • Wkład Budżetu Państwa: 6 718 143,35 PLN

Dnia 29.11.2019r. podpisano umowę o dofinansowanie nr RPPK.06.02.01.-18-0001/19-00

Realizacja projektu pn. „E-usługi w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”

  • Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług
  • Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpacie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020
  • Celem projektu jest wdrożenie efektywnego systemu informatycznego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie pozwalającego na dostarczenie e-usług mieszkańcom woj. podkarpackiego

  W ramach projektu zaplanowano zmodernizowanie już istniejących usług i podniesienie ich jakości. Modernizacja usług będzie dotyczyć e-usług w zakresie:

  • E-Informacja
  • E-Rejestracja
  • Elektroniczny Rekord Pacjenta
  • Elektroniczna Platforma Nadzoru

  Dzięki modernizacji i usprawnieniu e-usług skróci się czas rejestracji pacjenta do lekarza oraz uzyskiwania informacji o dostępnych świadczeniach medycznych. Ułatwi to pracę personelu placówki oraz zmniejszy liczbę pacjentów w kolejkach do rejestracji. Ułatwi także dostęp do opieki medycznej osobom niepełnosprawnym, starszym, itp.

  • Wartość projektu: 7 370 529,00 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich: 5 093 455,00 PLN

  Dnia 22.01.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie nr RPPK.02.01.00-18-0002/20-00

  „Rozszerzenie działalności Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z rozbudową Klinicznego Szpital Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”

  realizowany w ramach Projektu Pomocy Technicznej RPO WP 2014-2020 pn. „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020” oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027

  Projekt w założeniach wpłynie na   poprawę  świadczonych usług medycznych poprzez inwestycje w infrastrukturę podmiotu ochrony zdrowia o charakterze strategicznym z punktu widzenia potrzeb społeczeństwa, w szczególności ludności województwa  podkarpackiego. Projekt uwzględnia istniejące braki w infrastrukturze  lecznictwa szpitalnego, opieki specjalistycznej  w wymiarze terytorialnym, które będą tworzyć warunki dla zwiększenia dostępu do niej wszystkim mieszkańcom Rzeszowa w szczególności w odniesieniu do województwa podkarpackiego czego rezultatem będzie zmniejszenie nierówności w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, a tym samym wyrównanie szans dzieci z Podkarpacia.
  W ramach projektu zostaną utworzone deficytowe oddziały oraz wsparte istniejące potrzeby  Szpitala, który ma strategiczne znaczenie dla leczenia chorób stanowiących najistotniejsze problemy zdrowotne osób w szczególności  dzieci i młodzieży .

  W dniu 27.08.2021r. został  ogłoszony dwuetapowy realizacyjny konkurs architektoniczny na koncepcję nowego kompleksu Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania p.n. „Rozszerzenie działalności Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z rozbudową Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” KONKURS SARP nr 1014

  http://rzeszow.sarp.org.pl/index.php/2021/08/30/konkurs-sarp-nr-1014-na-koncepcje-nowego-kompleksu-podkarpackiego-centrum-zdrowia-dziecka-przy-klinicznym-szpitalu-wojewodzkim-nr-2-im-sw-jadwigi-krolowej-w-rzeszowie/

  Skip to content