Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Budżet Państwa

Start   >  O Szpitalu   >  Środki zewnętrzne   >  Budżet Państwa

Budżet Państwa

Zadania współfinansowane z Budżetu Państwa na podstawie umów dotacji:

 1. Umowa Nr 5/5/18/2017/82/1073

Nazwa Programu: Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 Nazwa Zadania:Wyposażenie/doposażenie w mobilne aparaty rtg z ramienim C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych oddziałów kardiologii w roku 2017 Wartość dofinansowania: 603 444,01 PLN Całkowita wartość zadania: 710 351,98 PLN W ramach zadania zakupiono mobilny aparat rtg z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych dla Pracowni Elektroterapii w Klinice Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych.

 1. Umowa Nr 5/8/8/2017/82/1147

Nazwa Programu: Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 Nazwa Zadania: Wyposażenie/doposażenie w echokardiografy średniej klasy poradni kardiologii dziecięcej w roku 2017 Wartość dofinansowania: 228 857,46 PLN Całkowita wartość zadania: 269 402,54 PLN W ramach zadania zakupiono echokardiograf średniej klasy dla Poradni Kardiologicznej dla Dzieci.

 1. Umowa Nr 5/9/2/2017/82/989

Nazwa Programu: Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 Nazwa Zadania: Wyposażenie/doposażenie w głowice ultrasonografii epiaortalnej do badania echokardiograficznego aorty tzw. Epiaortic scan oddziałów kardiochirurgii w roku 2017 Wartość dofinansowania: 42 422,44 PLN Całkowita wartość zadania: 49 938,00 PLN W ramach zadania zakupiono głowicę ultrasonografii epiaortalnej do badania echokardiograficznego aorty tzw. Epiaortic scan dla Kliniki Kardiochirurgii.

 1. Umowa Nr 17/3/2017/82/818

Nazwa Programu: Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020 Nazwa Zadania: Utworzenie sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności Wartość dofinansowania: 1 758 757,38 zł Całkowita wartość zadania: 2 198 446,87zł W ramach zadania zakupiono:

 • Analizator nasienia – CASA do rutynowej analizy nasienia
 • Mikroskop kontrastowo-fazowy
 • Mikroskop odwrócony kontrastowo-fazowy
 • Mikroskop fluorescencyjny z oprzyrządowaniem
 • Kamera do mikroskopu fluorescencyjnego
 • Zamrażarka do programowalnego zamrażania plemników wraz ze zbiornikiem zasilającym w azot zamrażarkę programowalną
 • Chłodziarko-zamrażarka do programowalnego zamrażania plemników
 • Wirówki cytologiczne
 • Mikropłytkowy czytnik wielodetekcyjny
 • Mikrotom rotacyjny
 • Redystylator elektryczny
 • Komory do diagnostyki nasienia – komora Neubauera, komora Maklera

oraz przeprowadzono modernizację i adaptację pomieszczeń Kliniki Ginekologii i Położnictwa do celów realizacji programu.

 1. Umowa Nr 17/10/2017/82/1331

Nazwa Programu: Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020 Nazwa Zadania: Utworzenie sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności Wartość dofinansowania: 125 224,70 zł Całkowita wartość zadania: 156 530,88 zł W ramach zadania zakupiono:

 • Łózko komplet (łózko, materac, szafka) – 32szt.
 • Fotel ginekologiczny – 1szt.

dla Kliniki Ginekologii i Położnictwa do celów realizacji programu.

 1. Umowa Nr BFI/ST/RC/85111/6220/82/1184

Nazwa Programu: Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne Nazwa Zadania: Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej Wartość dofinansowania: 2 182 817,74 zł Całkowita wartość zadania: 2 200 869,00 zł W ramach zadania dla Kliniki Noworodków z Pododdz. Inten.Terapii Noworodka zakupiono:

 • 3szt. inkubatorów zamkniętych do intensywnej opieki
 • 4szt. inkubatorów zamkniętych do podstawowej opieki
 • 2szt. inkubatorów otwarto-zamkniętych (hybrydowe)
 • 5szt. pulsoksymetrów
 • 4szt. kardiomonitorów
 • 3szt. pomp infuzyjnych przepływowych
 • aparat USG z kolorowym Dopplerem
 • aparat RTG przyłóżkowy
 • 2szt. pulsoksymetrów transportowych
 • kardiomonitor z inwazyjnym pomiarem ciśnienia krwi

W ramach zadania dla Bloku Operacyjnego Dzieci – Chirurgii zakupiono zestaw laparoskopowy. W ramach zadania dla Kliniki Chirurgii Dzieci zakupiono aparat USG.

 1. Umowa Nr 5/14/3/2018/82/482

Nazwa Programu: Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 Nazwa Zadania: Wyposażenie/doposażenie w angiografy stacjonarne z przeznaczeniem do zabiegów wewnątrznaczyniowych w obrębie tętnic wewnątrzmózgowych oddziałów udarowych Wartość dofinansowania: 1 776 456,00 zł Całkowita wartość zadania: 4 934 600,00 zł W ramach zadania zakupiono angiograf z przeznaczeniem do zabiegów wewnątrznaczyniowych w obrębie tętnic wewnątrzmózgowych dla Pracowni Radiologii Zabiegowej i Badań Naczyniowych

 1. Umowa Nr 5/12/7/2018/82/731

Nazwa Programu: Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 Nazwa Zadania: Poprawa dostępu do terapii w ostrym udarze mózgu. Model regionalnej międzyszpitalnej sieci poprawiającej efektywność leczenia ostrej fazy udarów niedokrwiennych mózgu, zwiększenie dostępności do inwazyjnych terapii endowaskularnych i skrócenie czasu do interwencji – TELESTROKE Wartość dofinansowania: 178 085,01zł Całkowita wartość zadania: 179 218,40zł W ramach zadania w latach 2018-2020:

 • utworzono sieć regionalną. (Organizacja pracy Nadrzędnego oraz Podstawowych Oddziałów/Pododdziałów udarowych w oparciu o otrzymane protokoły postępowania, w tym: zasady działania lokalnych sieci udarowych, łańcuch przeżycia regionalny, ścieżka postępowania z pacjentem z podejrzeniem udaru z uwzględnieniem programu i zasad kwalifikacji do trombektomii, protokoły postępowania w procesie diagnostyki, leczenia i transportu wewnątrzwszpitalnego z uwzględnieniem Nadrzędnych Centrów Udarowych oraz wstępnej diagnostyki chorych w Podstawowych Oddziałach Udarowych (prenotyfikacja)
 • przeprowadzono szkolenie dla personelu szpitali (Nadrzędnego Centrum Udarowego i Podstawowych Centrów Udarowych – oraz innych podmiotów tworzących Sieć Regionalną TELESTROKE (szkolenie ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych, personeli Izb Przyjęć i Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, ordynatorów i lekarzy Podstawowych Oddziałów/Pododdziałów Udarowych w sieci regionalnej).
 • Sprawozdawano efekty działania sieci lokalnej, punktów wymagających interwencji, monitorowano wskaźniki jakości w ujęciu regionalnym
 • Opracowano z urzędami wojewódzkimi harmonogram i zasady współpracy, plan ratownictwa medycznego ze szpitalami (instrukcja obsługi, mapa drogowa dla ratownictwa), protokół postępowania z pacjentem z udarem mózgu, lokalne procedury diagnostyki i transportu wewnątrzszpitalnego
 • Dostosowano infrastrukturę szpitala do potrzeb wdrożenia i użytkowania programu do postprocessingu obrazowania mózgu
 • Zakupiono program komputerowy do postprocessingu obrazowania mózgu

 

 1. Umowa Nr 5/18/21/2019/82/881

Nazwa Programu: Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 Nazwa Zadania: wyposażenie/ doposażenie oddziałów rehabilitacji neurologicznej w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback w roku 2019 Wartość dofinansowania: 99 996,00 zł Całkowita wartość zadania: 127 000,00 zł W ramach zadania zakupiono Urządzenie do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback dla Kliniki Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej

 1. Umowa Nr DFS-III.7211.299.2020

Nazwa Programu: Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości Nazwa Zadania: Zakup instrumentarium oraz sprzętu pomocniczego do modelowania struktur kostnych w obrębie podstawy czaszki. Wyposażenie Bloku Operacyjnego w zestaw do mikroosteosyntezy. Zakup łóżka bariatrycznego oraz videolaryngoskopu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wartość dofinansowania: 91 852,20 zł Całkowita wartość zadania: 94 781,67 zł W ramach zadania zakupiono:

 • instrumentarium neurochirurgiczne
 • oświetlenie operacyjne do zabiegów na podstawie czaszki
 • mikrowszczepy tytanowe do osteozyntezy
 • łóżko bariatryczne i videolaryngoskop dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 

 1. Umowa Nr 5/12/12/2021/82/716

Nazwa Programu: Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021 Nazwa Zadania: Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej z funkcją echokardiografii na potrzeby kardiologii Wartość dofinansowania: 247 093,25zł Całkowita wartość zadania: 248 334,92zł W ramach zadania zakupiono aparat USG z funkcją echokardiografii dla Kliniki Kardiologii

 1. Umowa Nr 5/10/70/2021/82/930

Nazwa Programu: Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021 Nazwa Zadania: Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji Wartość dofinansowania: 139 300,00zł Całkowita wartość zadania: 140 000,00zł W ramach zadania szpital planuje zakup urządzenia rehabilitacyjno-diagnostycznego do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią.

 1. Umowa Nr 1/18/34/2022/2021NW/82/176

Nazwa Programu: Narodowa Strategia Onkologiczna.

Nazwa Zadania: Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej.

Wartość dofinansowania:      897 569,70zł.

Całkowita wartość zadania:   899 743,50zł.

W ramach zadania  szpital zakupił:

 • 1szt. Zestaw do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych i dolnych,
 • 2szt. zrobotyzowany system do nauki chodu
 • 1szt. egzoszkielet

 

 1. Umowa Nr S-II.3111.28.COVID-19/2022

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na doposażenie szpitala w sprzęt medyczny, który zapewni rozdzielenie pacjentów zakażonych chorobą COVID-19 od pacjentów zdrowych.

Wartość dofinansowania:      486.000,00zł.

Całkowita wartość zadania:   487 199,66zł.

W ramach zadania  szpital zakupił:

 • 1szt. aparat do znieczuleń dzieci,
 • 1szt. aparat do znieczuleń dorosłych,
 • 1szt. gastroskop

 

 1. Umowa Nr S-II.3111.70.COVID-19/2022

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na doposażenie szpitala w sprzęt medyczny, który zapewni rozdzielenie pacjentów zakażonych chorobą COVID-19 od pacjentów zdrowych.

Wartość dofinansowania:      98 280,00zł.

Całkowita wartość zadania:   99 885,24zł .

W ramach zadania  szpital zakupił:

 • 1szt. aparat USG,
 • 1szt. wózek do transportu i przechowywania endoskopów,

 

 1. Umowa Nr 1/13/6/2022/82/481

Nazwa Programu: Narodowa Strategia Onkologiczna
Nazwa Zadania: Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków.

Wartość dofinansowania: 260.000,00zł.

W ramach zadania  szpital zakupił:

 • 1szt. procesor tkankowy próżniowy

 

 1. Umowa Nr 12/9/Za życiem/2023/82/1007

Nazwa Programu: Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin “Za życiem” na lata 2022-2026
Nazwa Zadania: Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt – zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania

Wartość dofinansowania: 105 968,60zł

Całkowita wartość zadania: 107 704,80zł

W ramach zadania szpital zakupił:

 • 15szt. laktatorów elektrycznych przeznaczonych do użytku szpitalnego
 • 1szt. lodówka do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach
  chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury
 • 2szt. przenośnych lodówek

 

 1. Umowa Nr FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.W-22945/23/82/157

dotycząca udzielenia dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne
do rehabilitacji             

Wartość dofinansowania:      1 718 326,21zł                                                    

Całkowita wartość zadania:   1 799 950,94zł

W ramach zadania  szpital zakupił:

 • 1szt. Stacjonarny robot rehabilitacyjny kończyn górnych,
 • 1szt. Egzoszkielet dla dzieci

 

 1. Umowa Nr OZ.I.82/23

dotycząca udzielenia dotacji celowej na realizację zadania pn. „Zakup systemu USG na potrzeby Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”                    

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa:      719.999,99zł                                     

Wartość dofinansowania ze środków samorządu:  178.776,00zł

województwa podkarpackiego

Całkowita wartość zadania:                                    899.999,99zł

W ramach zadania  szpital zakupił system USG z wyposażeniem

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content