ver.2.3

Stowarzyszenia

Polskie Towarzystwo Położnych

Ostatnia aktualizacja:

Polskie Towarzystwo Położnych-LOGO

POLSKIE TOWARZYSTWO POŁOŻNYCH-POLISH MIDWIVES ASSOCIATION

O NAS

ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO

KONFERENCJE I SZKOLENIA

DO POBRANIA


POLSKIE TOWARZYSTWO POŁOŻNYCH-POLISH MIDWIVES ASSOCIATION

Polskie Towarzystwo Położnych powstało w miejsce istniejącej przy Polskim Towarzystwie Ginekologicznym – Sekcji Położnych. Idea utworzenia Towarzystwa zrodziła się dzięki ogromnemu zaangażowaniu położnych z Lublina i po długich oczekiwaniach, dnia 10 kwietnia 1999r,. Sąd Okręgowy w Lublinie zarejestrował Polskie Towarzystwo Położnych oraz jego statut, w którym zapisano wówczas, że głównym celem Towarzystwa jest:

 • podnoszenie profesjonalnego poziomu jakości opieki położniczej i w chorobach kobiecych,
 • doskonalenie zawodowe położnych,
 • zachęcanie i wdrażanie członków do samokształcenia,
 • współuczestniczenie w tworzeniu programów zdrowotnych w opiece nad kobietą i rodziną,
 • przestrzeganie zasad kodeksu etyki zawodowej,
 • reprezentowanie interesów ogółu polskich położnych.

Polskie Towarzystwo Położnych jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, o charakterze naukowym i zawodowym, posiadającym osobowość prawną, działającym na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.01.79.855 z późn. zm.)

STATUT PTP (PDF)

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Położnych III Kadencji na lata
2008 -2011 ukonstytuował się następująco:

Prezes:

 • dr n. med. Grażyna Iwanowicz – Palus (Lublin)

Wiceprzewodniczące:

 • dr n. med. Barbara Prażmowska (Kraków)
 • dr n. med. Beata Pięta (Poznań)

Skarbnik:

 • dr n. med. Magdalena Lewicka

Członkowie:

 • mgr Leokadia Jędrzejowska (Wrocław)
 • mgr Ewa Janiuk (Opole)
 • mgr Barbara Gardyjas (Katowice)

Pełnomocnik ds. współpracy z ICM:

 • dr n. med. Anna Pilewska (Lublin)

Pełnomocnik ds. współpracy z EMA:

 • dr n. med. Grażyna Bączek (Warszawa)

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca:

 • mgr Maria Rabiej (Warszawa )

Członkowie:

 • mgr Barbara Mazurkiewicz (Warszawa)
 • mgr Elwira Berezowska (Szczecin)
 • mgr Małgorzata Łowicka (Kielce)
 • mgr Anna Rabiega (Opole)

Akademia Medyczna im. Prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie
20-059 Lublin Al. Racławickie 1
tel. /fax (081) 532-03-39
e-mail: zgptpol@panaceum.am.lublin.pl

^^^^^^Do góry^^^^^^

O NAS

Polskie Towarzystwo Położnych Oddział Wojewódzki w Rzeszowie
35 – 301 Rzeszów ul. Lwowska 60
Tel: 17 86 64 124 lub 199
Tel. Kom. 694 55 99 27
e-mail : lidiakopec@o2.pl

W dniu 14 września 2007r w Szpitalu Wojewódzkim nr.2 w Rzeszowie na walnym zebraniu delegatów został powołany Wojewódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Położnych w Rzeszowie , jest to jednostka terenowa obejmująca swoją działalnością województwo podkarpackie.
Oddział nasz podlega Władzom Krajowym Polskiego Towarzystwa Położnych z siedzibą w Lublinie i realizują cele statutowe Towarzystwa. Oddziały mogą tworzyć koła terenowe Towarzystwa określając ich zadania. Regulamin ramowy tych kół określa Zarząd Główny.
Oddziały Towarzystwa podlegają legalizacji przez właściwe terenowe organy administracji państwowej oraz mogą uzyskiwać osobowość prawną i prowadzić działalność gospodarczą, a w szczególności przyjmują odpowiedzialność za swoją działalność wynikającą z prawa cywilnego.

Celem działalności naszego Oddziału jest:

 • Współudział w ustalaniu kierunków rozwoju praktyki położniczej.
 • Podnoszenie poziomu jakości profesjonalnej opieki położniczej i ginekologicznej świadczonej przez położne na rzecz kobiety i jej rodziny.
 • Doskonalenie zawodowe położnych poprzez wdrażanie najnowszych osiągnięć wiedzy medycznej w dziedzinie położnictwa, neonatologii i ginekologii oraz dziedzin wspomagających nauki medyczne.
 • Zachęcanie i wdrażanie członków do samokształcenia oraz systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia podyplomowego.
 • Współuczestniczenie w opracowywaniu i wdrażaniu założeń oraz programów polityki zdrowotnej promującej zdrowie kobiet i rodzin oczekujących narodzin dziecka.
 • Kształtowanie pozytywnych postaw wobec zdrowia i jego promocji oraz profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych, w dziedzinach: płciowości, dojrzewania, aktywności seksualnej i przygotowania do rodzicielstwa – w aspekcie biologicznym, wychowawczym i społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa.
 • Opracowywanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych oraz ich redagowanie na łamach czasopism fachowych (m. in. czasopisma wydawanego przez Zarządu Główny Polskiego Towarzystwa Położnych “Położna Polska”)
 • Upowszechnianie zasad kodeksu etyki zawodowej położnej.
 • Reprezentowanie i ochrona zawodu położnej.

Aby móc realizować nasze cele statutowe, rozwijać i udoskonalać wiedzę i umiejętności położnych liczymy na ścisłą współpracę oraz pomoc ze strony naszej dyrekcji .


Składka roczna wynosi 36,00 zł.
Obecnie można wpłacać składkę do skarbnika Towarzystwa p. Renaty Piechnik Szpital Wojewódzki nr 2 im Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie oddz. Położnictwa Aseptycznego Tel: (17) 86 64 154 lub 155, 157

(W najbliższym terminie zostanie podany nr. Konta na które możne wpłacać składkę!)

Składkę należy wpłacać do 25 kwietnia każdego roku!

^^^^^^Do góry^^^^^^

ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO

Skład zarządu PTP Oddział Wojewódzki w Rzeszowie:

 • Przewodnicząca - mgr poł. Lidia Kopeć
  Oddz. Położnictwa Obserwacyjno-Izolacyjnego

 • Z-ca przewodniczącej - mgr piel. Natasza Tobiasz
  Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Katedra Położnictwa

 • Skarbnik - mgr poł. Renata Piechnik
  Oddz. Położnictwa Aseptycznego

 • Członek - mgr poł. Ewa Kilar – Sznaj
  Oddz. Ginekologii

 • Członek - mgr piel. Teresa Gwizdak
  Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego

Skład komisji rewizyjnej PTP Oddział Wojewódzki w Rzeszowie::

 • Przewodnicząca - mgr Małgorzata Mierzwa
  Koordynująca Oddz. Położnictwa Aseptycznego

 • Z-ca przewodniczącej - mgr piel. Małgorzata Nagórska
  Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Katedra Położnictwa

 • Członek - poł. Maria Szyszlak
  Oddz. Położnictwa Obserwacyjno - Izolacyjnego

^^^^^^Do góry^^^^^^

KONFERENCJE I SZKOLENIA

6-7 maja 2011

II Podkarpacka Konferencja Naukowa „ Oblicza Ginekologii, Położnictwa, Neonatologii i Medycyny Ratunkowej”

^^^^^^Do góry^^^^^^

DO POBRANIA

1. Deklaracja przystąpienia do PTP (PDF).

2. Formularz zgłoszeniowy konferencji
„Etyczno prawne problemy położnictwa XXI wieku”(PDF).

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!