ver.2.3

Administracja

Dział Techniczno-Eksploatacyjny

Dział znajduje się w budynku T na parterze.

Ostatnia aktualizacja:

Dział Techniczno-Eksploatacyjny

TELEFONY

INFORMACJE DODATKOWE

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Dział
Techniczno-Eksploatacyjny (Czytaj więcej...)
Kierownik (17) 86-64-741
Fax (17) 86-64-528
Kierownik Sekcji Elektrycznej (17) 86-64-741
Inspektorzy (17) 86-64-742
Zaopatrzenie i magazyn (17) 86-64-743
Hydraulicy (17) 86-64-744
Elektrycy (17) 86-64-755
Agregaty (17) 86-64-749
Klimatyzacja (17) 86-64-750
(17) 86-64-751
Hydrofornia (17) 86-64-752
Rozdzielnia ciepła (17) 86-64-753
Konserwator Wind (17) 86-64-670
Stolarze (17) 86-64-756
Malarze (17) 86-64-757
Ślusarze (17) 86-64-758
Kotłownia (17) 86-64-671
Sekcja Aparatury Medycznej (17) 86-64-350
Sekcja Aparatury Medycznej-Fax (17) 86-64-557
^^^^^^Do góry^^^^^^

INFORMACJE DODATKOWE

Do zadań Działu należy :

 • w zakresie technicznego utrzymania budynków i instalacji :
  a) zabezpieczenie warunków technicznych do prawidłowego funkcjonowania Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie poprzez bieżące wykonywanie zabiegów konserwacyjnych, remontowych i modernizacyjnych użytkowanych obiektów, stałych urządzeń technicznych i instalacji ( wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, elektrycznych, odgromowych, gazowych, wentylacji i klimatyzacji, chłodniczych, parowych, paliwowych, utylizacji odpadów poszpitalnych, transportu wewnętrznego, telekomunikacji oraz innego wyposażenia technicznego - z wyjątkiem aparatury medycznej i urządzeń będących na wyłącznym utrzymaniu innych komórek organizacyjnych Szpitala ),
  b) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad prawidłową eksploatacją budynków, wyposażenia technicznego oraz instalacji. Zapewnienie opracowania i niezbędnych aktualizacji instrukcji obsługi stałych urządzeń technicznych,
  c) przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu technicznej sprawności użytkowanych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,
  d) prowadzenie książek eksploatacji obiektu budowlanego,
  e) zapewnienie całodobowej obsługi instalacji, urządzeń i wyposażenia technicznego poprzez zorganizowanie całodobowych dyżurów elektryków ( z uwzględnieniem funkcjonowania klimatyzacji i awaryjnego uruchomienia agregatów prądotwórczych ) oraz hydraulika. Zorganizowanie sprawnego systemu usuwania ewentualnych awarii,
  f) sporządzanie zestawień remontowych, inwestycyjnych i modenizacyjnych Szpitala, po otrzymaniu informacji o wielkości przydzielonych na ich realizację środków finansowych,
  g) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działań konserwacyjno – remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych, zgłaszanie z odpowiednim wyprzedzeniem potrzeb finansowych,
  h) opracowywanie dokumentów związanych z realizacją robót systemem zleconym ( np. poprzez ogłaszane przetargi ) : protokoły konieczności, specyfikacje istotnych warunków zamówień, projekty umów o roboty budowlane, protokoły wyboru wykonawcy itp.,
  i) zamawianie, ewidencjonowanie, nadzorowanie i rozliczanie zleconych robót i usług – pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego ( dot. Kierownika Działu, Kierowników Sekcji oraz Inspektorów nadzoru inwestorskiego ),
  j) prowadzenie depozytu rzeczy używanych,
  k) bieżące rozliczanie materiałowo- finansowe robót konserwacyjnych, remontowych oraz modernizacyjnych zrealizowanych przez pracowników własnych Szpitala,
  l) przeprowadzanie analiz zużycia energii elektrycznej, wody, pary technologicznej, c.o., gazu, oleju napędowego oraz wydatków ponoszonych przez Szpital na usługi, roboty, zakupy i zatrudnienie pracowników Działu Techniczno – Eksploatacyjnego,
  ł) realizacja zaleceń, wniosków, postanowień i decyzji wydanych przez uprawnione organy Dozoru Technicznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu, Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Wydziału Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Miejskiego itp. oraz zarządzeń Dyrektora Szpitala,
  m) prowadzenie ewidencji stałych urządzeń technicznych, instalacji odgromowych oraz dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej,
  n) zapewnienie legalizacji zainstalowanych mierników, liczników i innej aparatury kontrolno – pomiarowej.
  o) prowadzenie samodzielnej działalności zaopatrzeniowej i magazynowej ( w zakresie bieżącego funkcjonowania Działu Techniczno – Eksploatacyjnego oraz potrzeb technicznych innych komórek organizacyjnych Szpitala),
  p) przeprowadzanie fachowych instruktaży dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu technicznej sprawności obiektów, urządzeń i instalacji.
 • w zakresie technicznego utrzymania aparatury i wyposażenia medycznego :
  a) zapewnienie sprawnego działania aparatury i sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu Szpitala,
  b) dokonywanie napraw i konserwacji aparatury medycznej w oparciu o dokumentację techniczną,
  c) dokonywanie przeglądów technicznych urządzeń medycznych zgodnie z zaleceniami ich produktów,
  d) utrzymywanie kontaktu z procedurami aparatury i sprzętu medycznego i ich serwisami oraz z zakładami naprawczymi sprzętu medycznego,
  e) kontrola na bieżąco posiadania świadectw dopuszczenia do ruchu aparatury i sprzętu medycznego znajdującego się w Szpitalu,
  f) prowadzenie paszportów oraz innych wymaganych dokumentów dot. eksploatowanej aparatury i urządzeń medycznych,
  g) prowadzenie rejestru awarii urządzeń medycznych zgłaszanych przez poszczególne oddziały i komórki organizacyjne Szpitala,
  h) dokonywanie zakupów części zamiennych do naprawianej aparatury medycznej.
 • w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej :
  a) prowadzenie analiz i kontroli prawidłowości zawieranych umów na usługi komunalne, medyczne i przemysłowe oraz umów regulujących dostawy energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu ziemnego, gazów medycznych, oleju napędowego ( opałowego ) oraz odprowadzanie ścieków,
  b) opracowywanie preliminarzy wydatków na gospodarkę komunalną Szpitala, prowadzenie rejestru rachunków ( faktur) za zużytą wodę, energię cieplną ( w tym parę technologiczną ), gaz ziemny, olej napędowy oraz odprowadzanie ścieków. Analizowanie bieżącego zużycia w/ w mediów,
  c) prowadzenie ewidencji, dokumentacji oraz okresowej i doraźnej sprawozdawczości z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
  d) nadzorowanie i koordynowanie działalności wszelkich komórek organizacyjnych Szpitala w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz wykonywania wydanych poleceń, pozwoleń i decyzji,
  e) uczestniczenie w rozprawach administracyjnych i kontrolach przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska,
  f) dopilnowywanie okresowych badań jakości wody i ścieków,
  g) prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami szpitalnymi, komunalnymi i przemysłowymi,
  h) wydrukowywanie comiesięcznych bilingów rozmów telefonicznych.

Strukturę organizacyjną Działu tworzą :

 • Sekcja Elektryczna :
  1) Kierownik Sekcji – Główny Elektroenergetyk Szpitala,
  2) konserwatorzy – elektrycy utrzymania ruchu,
  3) konserwatorzy – pracownicy Dyspozytorni Klimatyzacji,
  4) elektronik.
 • Sekcja Sanitarna :
  1) Kierownik Sekcji – Główny Energetyk – Ciepłownik Szpitala,
  2) konserwatorzy instalacji sanitarnych i gazów medycznych,
  3) konserwatorzy – pracownicy wymiennikowi,
  4) konserwator – mechanik.
 • Warsztaty :
  1) Kierownik Warsztatów,
  2) konserwatorzy – pracownicy ślusarni : ślusarz, spawacze, tokarz, konserwator urządzeń chłodniczych, blacharz – dekarz,
  3) konserwatorzy – pracownicy stolarni,
  4) pracownicy grupy budowlanej : malarze, malarz – szklarz, murarze – szklarz, murarze – tynkarze,
  5) depozyt rzeczy uzywanych.
 • Sekcja Aparatury Medycznej :
  1) Kierownik Sekcji,
  2) Konserwatorzy sprzętu medycznego.
 • Samodzielne stanowiska :
  1) stanowisko ds. administracyjno – organizacyjnych,
  2) zaopatrzeniowiec Działu Techniczno – Eksploatacyjnego,
  3) magazynier magazynu Działu Techniczno – Eksploatacyjnego,
  4) inspektorzy nadzoru inwestorskiego,
  5) stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

Działem kieruje Kierownik Działu, któremu podlegają kierownicy Sekcji : Elektrycznej, Sanitarnej, Warsztatów, Aparatury Medycznej oraz samodzielne stanowiska. Kierownik Działu bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno - Eksploatacyjnych.

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!