ver.2.3

Administracja

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Ostatnia aktualizacja:

Dział Administracyjno-Gospodarczy

TELEFONY

INFORMACJE DODATKOWE

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Dział
Administracyjny (Czytaj więcej...)
Kierownik (17) 86-64-202
Kancelaria Ogólna Zakładu (17) 86-64-734
Ksero (17) 86-64-735
Depozyt odzieży (17) 86-64-736
Archiwum zakładowe (17) 86-64-365
(17) 86-64-343
^^^^^^Do góry^^^^^^
Dział
Gospodarczy (Czytaj więcej...)
Kierownik (17) 86-64-120
Centrala telefoniczna (17) 86-64-800
Pracownicy terenowi (17) 86-64-738
Ochrona-Portiernia główna (17) 86-64-715
(17) 86-64-716
Ochrona-Portiernia dziecięca (17) 86-64-717
Ochrona-Portiernia gospodarcza (17) 86-64-718
^^^^^^Do góry^^^^^^

INFORMACJE DODATKOWE

Do zadań Działu należy :

 1. instruowanie komórek organizacyjnych w zakresie ewidencjonowania dokumentów prowadzony spraw, i przekazywania ich do Archiwum Zakładowego,
 2. odbieranie przygotowanych akt z poszczególnych komórek organizacyjnych,
 3. ewidencjonowanie, przechowywanie i właściwe zabezpieczenie zdeponowanych do archiwum akt,
 4. korespondencja z archiwum państwowym w zakresie uzyskiwania zgody na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej,
 5. przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego,
 6. nadzór nad prawidłowymi warunkami przechowywania dokumentacji,
 7. udostępnianie akt do celów służbowych,
 8. przekazywanie do Archiwum Państwowego niezbędnych danych oraz kopii spisów zdawczo – odbiorczych przyjętych akt kat. A,
 9. wykonywanie odbitek kserograficznych dla pacjentów z dokumentacji bieżącej oraz archiwalnej, za odpłatnością,
 10. parafowanie wykonanych odbitek kserograficznych „za zgodność z oryginałem,
 11. wykonywanie odbitek kserograficznych dokumentacji służbowej dla pracowników szpitala,
 12. obsługa bindownicy,
 13. prawidłowa eksploatacja i konserwacja obsługiwanego sprzętu,
 14. dostarczanie korespondencji do komórek szpitalnych oraz poza Szpital,
 15. odbiór korespondencji z urzędów i instytucji,
 16. zaopatrywanie komórek organizacyjnych w druki biurowe i medyczne,
 17. prowadzenie gospodarki receptami białymi i różowymi,
 18. przyjmowanie zamówień z komórek organizacyjnych na wykonywanie pieczątek oraz tabliczek informacyjnych,
 19. prenumerata i rozdział prasy i wydawnictw,
 20. prowadzenie biblioteki medycznej i magazynu druków,
 21. prowadzenie Kancelarii Ogólnej Szpitala,
 22. zabezpieczenie zastępstwa w Sekretariacie Szpitala, podczas nieobecności sekretarki,
 23. obsługa szpitalnego depozytu odzieży,
 24. gospodarka odzieżą roboczą, dyżurną i ochronną,
 25. zabezpieczenie obsługi telefonicznej dla Szpitala,
 26. gospodarka pomieszczeniami i powierzchniami szpitalnymi w części nie podlegającej kierownikom innych komórek organizacyjnych,
 27. prowadzenie rozliczeń z tytułu dzierżawy lokali na terenie Szpitala,
 28. nadzór nad ochroną szpitala,
 29. utrzymanie w czystości i odpowiedniej estetyce terenu zewnętrznego Szpitala i miejsc gromadzenia odpadów,
 30. wywóz odpadów szpitalnych, komunalnych i przemysłowych,
 31. wykonywanie prac związanych z załadunkiem i wyładunkiem towarów w Szpitalu,
 32. nadzorowanie komórek organizacyjnych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska,
 33. prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami szpitalnymi, komunalnymi i przemysłowymi,

Strukturę organizacyjną Działu tworzą :

 • Sekcja Gospodarcza :
  a) Kierownik Sekcji – stanowisko ds. ochrony środowiska,
  b) Robotnicy gospodarczy,
  c) Centrala telefoniczna,
 • Sekcja Usług Pralniczych
 • Kancelaria Ogólna Szpitala,
 • Archiwum Zakładowe,
 • Goniec,
 • Stanowisko ds. poligraficznych,
 • Szpitalny depozyt odzieży,

Działem kieruje Kierownik, który bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno- Pracowniczych.

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!