ver.2.3

Administracja

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Ostatnia aktualizacja:

Dział Administracyjno-Gospodarczy

TELEFONY

INFORMACJE DODATKOWE

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Dział
Administracyjny (Czytaj więcej...)
Kierownik (17) 86-64-202
Biblioteka Medyczna (17) 86-64-734
Ksero (17) 86-64-735
Depozyt odzieży (17) 86-64-736
Archiwum zakładowe (17) 86-64-365
(17) 86-64-343
^^^^^^Do góry^^^^^^
Dział
Gospodarczy (Czytaj więcej...)
Kierownik (17) 86-64-120
Centrala telefoniczna (17) 86-64-800
Pracownicy terenowi (17) 86-64-738
Ochrona-Portiernia główna (17) 86-64-715
(17) 86-64-716
Ochrona-Portiernia dziecięca (17) 86-64-717
Ochrona-Portiernia gospodarcza (17) 86-64-718
^^^^^^Do góry^^^^^^

INFORMACJE DODATKOWE

Do zadań Działu należy :

 • instruowanie komórek organizacyjnych w zakresie ewidencjonowania dokumentów prowadzony spraw, i przekazywania ich do Archiwum Zakładowego,
 • odbieranie przygotowanych akt z poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • ewidencjonowanie, przechowywanie i właściwe zabezpieczenie zdeponowanych do archiwum akt,
 • korespondencja z archiwum państwowym w zakresie uzyskiwania zgody na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej,
 • przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego,
 • nadzór nad prawidłowymi warunkami przechowywania dokumentacji,
 • udostępnianie akt do celów służbowych,
 • przekazywanie do Archiwum Państwowego niezbędnych danych oraz kopii spisów zdawczo – odbiorczych przyjętych akt kat. A,
 • wykonywanie odbitek kserograficznych dla pacjentów z dokumentacji bieżącej oraz archiwalnej, za odpłatnością,
 • parafowanie wykonanych odbitek kserograficznych „za zgodność z oryginałem,
 • wykonywanie odbitek kserograficznych dokumentacji służbowej dla pracowników szpitala,
 • obsługa bindownicy,
 • prawidłowa eksploatacja i konserwacja obsługiwanego sprzętu,
 • dostarczanie korespondencji do komórek szpitalnych oraz poza Szpital,
 • odbiór korespondencji z urzędów i instytucji,
 • zaopatrywanie komórek organizacyjnych w druki biurowe i medyczne,
 • prowadzenie gospodarki receptami białymi i różowymi,
 • przyjmowanie zamówień z komórek organizacyjnych na wykonywanie pieczątek oraz tabliczek informacyjnych,
 • prenumerata i rozdział prasy i wydawnictw,
 • prowadzenie biblioteki medycznej i magazynu druków,
 • prowadzenie Kancelarii Ogólnej Szpitala,
 • zabezpieczenie zastępstwa w Sekretariacie Szpitala, podczas nieobecności sekretarki,
 • obsługa szpitalnego depozytu odzieży,
 • gospodarka odzieżą roboczą, dyżurną i ochronną,
 • zabezpieczenie obsługi telefonicznej dla Szpitala,
 • gospodarka pomieszczeniami i powierzchniami szpitalnymi w części nie podlegającej kierownikom innych komórek organizacyjnych,
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu dzierżawy lokali na terenie Szpitala,
 • nadzór nad ochroną szpitala,
 • utrzymanie w czystości i odpowiedniej estetyce terenu zewnętrznego Szpitala i miejsc gromadzenia odpadów,
 • wywóz odpadów szpitalnych, komunalnych i przemysłowych,
 • wykonywanie prac związanych z załadunkiem i wyładunkiem towarów w Szpitalu,
 • nadzorowanie komórek organizacyjnych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska,
 • prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami szpitalnymi, komunalnymi i przemysłowymi,

Strukturę organizacyjną Działu tworzą :

 • Sekcja Gospodarcza :
  a) Kierownik Sekcji – stanowisko ds. ochrony środowiska,
  b) Robotnicy gospodarczy,
  c) Centrala telefoniczna,
 • Kancelaria Ogólna Szpitala,
 • Biblioteka medyczna,
 • Archiwum Zakładowe,
 • Goniec,
 • Stanowisko ds. poligraficznych,
 • Szpitalny depozyt odzieży,

Działem kieruje Kierownik, który bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno- Pracowniczych.

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!